Đường dẫn truy cập

Chuẩn bị cho lễ nhậm chức của tổng thống Bush


Nh?ng chu?n b? dang du?c ráo ti?t xúc ti?n cho các h?i hè m?ng l? nh?m ch?c l?n th? nhì c?a t?ng th?ng Bush t?i Washington trong tu?n này.

Hôm ch? nh?t, nhà ch?c trách dã ra l?nh c?m luu thông b?ng xe c? t?i m?t s? du?ng ? trung tâm th? dô d? cho ban t? ch?c cu?c di?n hành vào ngày l? nh?m ch?c t?ng di?n t?p. Trong khi dó hàng ngàn du khách dã b?t d?u d?n d? xem nh?ng l? l?c s? du?c b?t d?u t? th? ba v?i l? vinh danh quân d?i t?i sân v?n d?ng ? th? dô Washington.

Nh?ng l? này s? lên d?n cao di?m vào th? nam khi t?ng th?ng Bush chính th?c tuyên th? tru?c th?m c?a tr? s? qu?c h?i. Sau dó t?ng th?ng s? tr? v? Tòa B?ch ?c d? xem di?n hành, d?n t?i ông s? cùng v?i phu nhân Laura Bush d? 9 bu?i ti?p tân chính th?c du?c t? ch?c d? vinh danh nh?ng ngu?i ?ng h? cho ông.

Nhà ch?c trách d? trù b? trí 6000 nhân viên th?c thi công l?c vào ngày l? nh?m ch?c d? duy trì tr?t t? và gi?m thi?u b?t c? co nguy kh?ng b? nào.

Tuy nhiên s? d?c trách Công Viên Qu?c Gia dã d?ng ý cho phép hàng ngàn ngu?i bi?u tình ch?ng chi?n tranh Iraq du?c t? t?p t?i m?t d?a di?m quan tr?ng d?c theo l? trình c?a cu?c di?n hành.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG