Đường dẫn truy cập

LESSON # 157: Bite Your Lip, Smack Your Lips, Lip Service. - 2004-08-21


Huyeàn Trang xin kớnh chaứo quyự vũ thớnh giaỷ. Trong baứi hoùc thaứnh ngửừ ENGLISH AMERICAN STYLE hoõm nay, chuựng toõi xin ủem ủeỏn quyự vũ 3 thaứnh ngửừ mụựi coự tửứ "Lip," ủaựnh vaàn laứ L-I-P, nghúa laứ caựi moõi. Anh Baùn Don Benson cuỷa chuựng ta seừ ủoùc thaứnh ngửừ thửự nhaỏt:

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Bite Your Lip," "Bite Your Lip."

TEXT: (TRANG): "Bite Your Lip" coự moọt tửứ mụựi laứ "To Bite," ủaựnh vaàn laứ B-I-T-E, nghúa laứ caộn. Khi ngửụứi Myừ noựi "Bite Your Lip," hoù muoỏn aựm chổ laứ neõn caộn moõi hay mớm moõi ủeồ ủeứ neựn sửù noựng giaọn, hay ủeồ khoỷi noựi ra ủieàu gỡ maứ sau naứy khieỏn ta phaỷi hoỏi haọn. Trong thớ duù sau ủaõy, moọt ngửụứi cha vửứa trụỷ veà nhaứ sau khi daùy caọu con trai 16 tuoồi hoùc laựi xe. OÂng boỏ raỏt bửùc mỡnh vỡ buoồi hoùc laựi xe ủaừ heỏt sửực nguy hieồm. OÂng noựi:

VOICE : (DON): It was scary. A dozen times I wanted to yell “Not so fast! Not so fast!" or "Look out for that car! Look out for that car!" But I managed to bite my lip and we got through it without an accident.

TEXT: (TRANG): OÂng boỏ naứy noựi nhử sau: Thaọt laứ ủaựng sụù. Coự caỷ chuùc laàn toõi muoỏn heựt leõn: “ẹửứng chaùy nhanh ủeỏn theỏ! ẹửứng chaùy nhanh ủeỏn theỏ!" hay laứ "Coi chửứng chieỏc xe kia kỡa! Coi chửứng chieỏc xe kia kỡa!" Nhửng toõi ủaừ coỏ gaộng mớm moõi im tieỏng, vaứ chuựng toõi hoaứn taỏt buoồi hoùc laựi xe maứ khoõng gaõy ra tai naùn naứo.

Moọt vaứi tửứ mụựi ủaựng chuự yự laứ: "Scary," ủaựnh vaàn laứ S-C-A-R-Y, nghúa laứ ủaựng sụù; "To Yell," ủaựnh vaàn laứ Y-E-L-L, nghúa laứ gaứo theựt hay heựt to leõn; vaứ "Accident," ủaựnh vaàn laứ A-C-C-I-D-E-N-T, nghúa laứ tai naùn. Baõy giụứ xin mụứi quyự vũ nghe laùi thớ duù naứy:

VOICE: (DON): It was scary. A dozen times I wanted to yell “Not so fast! Not so fast!”, or “ Look out for that car! Look out for that car!" But I managed to bite my lip and we got through it without an accident.

TEXT:(TRANG): ẹoõi khi thay vỡ duứng "Bite Your Lip," ngửụứi Myừ cuừng duứng "Bite Your Tongue," tửực laứ caộn lửụừi laùi, cuừng coự cuứng moọt nghúa. Vaứ ủeỏn ủaõy anh Don seừ ủoùc cho chuựng ta thaứnh ngửừ thửự hai:

VOICE: (DON): The second idiom is "Smack Your Lip," "Smack Your Lip." TEXT:(TRANG): "Smack Your Lip" nghúa laứ cheựp moõi cheựp mieọng sau khi aờn moọt bửừa aờn ngon, hay caỷm thaỏy sung sửụựng khi nghú ủeỏn nhửừng gỡ vui veỷ toỏt ủeùp trong tửụng lai. Trong thớ duù sau ủaõy, anh Don cho bieỏt nhửừng gỡ maứ anh vaứ vụù anh laứ Sally seừ laứm trong chuyeỏn nghổ heứ saộp tụựi:

VOICE: (DON): Sally and I will fly to Hwaii for 2 weeks. I smack my lips every time I think about us lying on a white sand beach with the waves rolling in and palm trees rustling around us, or luau feasts and hula dancers and that beautiful scenery.

TEXT:(TRANG): Anh baùn chuựng ta noựi: Nhaứ toõi Sally vaứ toõi seừ bay ủi Hawaii vaứ ụỷ ủoự 2 tuaàn leó. Toõi cheựp moõi cheựp mieọng moói khi toõi nghú ủeỏn caỷnh chuựng toõi naốm treõn baừi caựt traộng beõn caùnh nhửừng laứn soựng laờn taờn vaứ laự dửứa keõu xaứo xaùc quanh chuựng toõi, hay nghú ủeỏn nhửừng bửừa tieọc luau cuứng nhửừng vuừ coõng nhaỷy ủieọu hula vaứ khung caỷnh thaàn tieõn ụỷ ủoự.

Coự moọt vaứi tửứ mụựi maứ ta caàn bieỏt laứ "To Rustle," ủaựnh vaàn laứ R-U-S-T-L-E, nghúa laứ keõu xaứo xaùc; vaứ "Feast," ủaựnh vaàn laứ F-E-A-S-T, nghúa laứ bửừa tieọc linh ủỡnh. Baõy giụứ xin mụứi quyự vũ nghe laùi thớ duù naứy:

VOICE: (DON): Sally and I will fly to Hawaii for 2 weeks. I smack my lips every time I think about us lying on a white sand beach with the waves rolling in and palm trees rustling around us, or luau feasts and hula dancers and that beautiful scenery.

TEXT:(TRANG): Tieỏp theo ủaõy xin mụứi quyự vũ nghe thaứnh ngửừ thửự ba vaứ cuừng laứ thaứnh ngửừ cuoỏi cuứng:

VOICE: (DON): Our last idiom is "Lip Service," "Lip Service."

TEXT:(TRANG): Ngửụứi Myừ duứng "Lip Service" ủeồ chổ moọt lụứi noựi ngoaứi cửỷa mieọng, hay laứ lụứi noựi ủaừi boõi, khoõng thaứnh thaọt gỡ caỷ. Thaứnh ngửừ naứy raỏt thoõng duùng trong giụựi chớnh trũ khi moọt ngửụứi tuyeõn boỏ uỷng hoọ moọt ửựng cửỷ vieõn nhửng roài sau ủoự khoõng laứm gỡ heỏt ủeồ giuựp ửựng cửỷ vieõn naứy. Ta haừy nghe moọt ửựng cửỷ vieõn noựi veà moọt chớnh trũ gia teõn Green ụỷ trong cuứng moọt ủaỷng vụựi ửựng cửỷ vieõn naứy:

VOICE: (DON): Green says he is supporting us this fall. But that‘s just lip service. He is doing nothing to help. He really hopes we will lose so the party will pick him to run next time. He is fooling himself though: We won’t use a candidate we can’t trust.

TEXT:(TRANG): Caõu naứy coự nghúa nhử sau: OÂng Green noựi oõng ta uỷng hoọ chuựng ta vaứo muứa thu naứy. Nhửng ủoự chổ laứ lụứi noựi ngoaứi cửỷa mieọng thoõi. Thaọt ra oõng ta hy voùng raống chuựng ta seừ thua ủeồ ủaỷng seừ choùn oõng ta ra tranh cửỷ kyứ tụựi.Tuy nhieõn oõng ta chổ tửù doỏi mỡnh maứ thoõi, bụỷi vỡ chuựng ta seừ khoõng duứng moọt ửựng cửỷ vieõn naứo maứ chuựng ta khoõng theồ tin caọy ủửụùc.

Nhửừng tửứ mụựi caàn bieỏt laứ: "To Support," ủaựnh vaàn laứ S-U-P-P-O-R-T, nghúa laứ uỷng hoọ; "To Fool," ủaựnh vaàn laứ F-O-O-L, nghúa laứ lửứa doỏi; vaứ "To Trust," ủaựnh vaàn laứ T-R-U-S-T, nghúa laứ tin caọy. Baõy giụứ xin mụứi quyự vũ nghe laùi thớ duù naứy:

VOICE: (DON): Green says he is supporting us this fall. But that‘s just lip service. He is doing nothing to help. He really hopes we will lose so the party will pick him to run next time. He is fooling himself though: We won’t use a candidate we can’t trust.

TEXT:(TRANG): Thớ duù vửứa roài ủaừ keỏt thuực baứi hoùc thaứnh ngửừ ENGLISH AMERICAN STYLE hoõm nay. Nhử vaọy laứ chuựng ta vửứa hoùc ủửụùc 3 thaứnh ngửừ mụựi. Moọt laứ "Bite Your Lip," laứ mớm moõi laùi ủeồ khoỷi noựi nhửừng gỡ coự theồ khieỏn mỡnh hoỏi haọn sau naứy; hai laứ "Smack Your Lips," nghúa laứ cheựp moõi cheựp mieọng vỡ thớch thuự; vaứ ba laứ "Lip Sevice," nghúa laứ lụứi noựi ủaừi boõi ngoaứi cửỷa mieọng. Huyeàn Trang xin kớnh chaứo quyự vũ thớnh giaỷ vaứ xin heùn gaởp laùi quyự vũ trong baứi hoùc keỏ tieỏp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG