Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 82


Đây là Chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English, bài 82. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học, quí vị luyện nghe hiểu bằng cách nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại có câu trả lời; sau đó nghe lại câu hỏi và trả lời.
Ôn lại: dressing=dầu hay phó mát lỏng trộn rau sống.
Pesto pasta=mì kiểu Ý có nước sốt rau húng basil nghiền, dầu ô-liu (olive oil) và rắc bột phó mát Parmesan.
Lowfat Italian dressing=dầu dấm kiểu Ý, ít chất béo.

Cut 1

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.
Larry: Listen to the question.
Eliz: What does Ms. Graham order? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.

Waitress: Are you ready to order?
Graham: Yes, I think we’re all ready. I’ll have the large green salad.
Waitress: And what kind of dressing would you like?
Graham: Just oil and vinegar please.
Waitress: OK.
Eliz: What does Ms. Graham order? (ding) (pause for answer)
Eliz: She orders a large green salad, with oil and vinegar dressing. (short pause)
Eliz: Does Mr. Blake order the seafood sauté? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.

Blake: Which do you recommend, Ms. Graham: the seafood sauté or the pesto pasta?
Graham: Hmmm, do you like rich sauces?
Blake: Yes, very much, but I’m watching my weight.
Graham: I understand. I suggest the pesto pasta; it has olive oil and no cream.
Blake: Good idea! And I’ll also take a small salad with the lowfat Italian dressing.
Eliz: Does Mr. Blake order the seafood sauté? (ding) (pause for answer)
Eliz: No, he doesn’t. He orders the pesto pasta. He also orders a small salad. (short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Culture Tips, Mách giúp văn hoá, quí vị học về nhiều lựa chọn trong văn hoá Hoa-Kỳ. Phần Mách giúp văn hoá trả lời câu hỏi: “When I go to an American restaurant, why does the waitress ask me a lot of questions?” tại sao khi tôi vào một nhà hàng Mỹ, người hầu bàn lại hỏi tôi nhiều câu hỏi?
Freedom=sự tự do.
Individual=cá nhân.
For most Americans, having choices is a kind of freedom=đối với phần đông người Mỹ, có nhiều lựa chọn là một thứ tự do.
A choice=một sự lựa chọn. [Động từ bất qui tắc: To choose/chose/chosen=chọn.]
Most Americans don’t want to be exactly the same as everyone else=phần lớn người Mỹ không muốn giống y như những người khác.
As long as=miễn là, với điều kiện làø.

Cut 2

Culture Tips: Choice in American Culture

Larry: Culture Tips This Culture Tip answers the question: “When I go to an American restaurant, why does the waitress ask me a lot of questions?”
Eliz: Hello, everyone and welcome again to “Culture Tips” with Gary Engleton. Today we have an e-mail question about American restaurants. The question is: “When I go to an American restaurant, why does the waitress ask me a lot of questions?” “Why are there so many choices?”
Gary: That’s a very important question, because it is part of the larger issue of choice in American culture. For most Americans, having choices is a kind of freedom. Most Americans don’t want to be exactly the same as everyone else.
Eliz: They want to be individuals.
Gary: That’s right. So Americans like to have a lot of choices when they go to a restaurant.
Eliz: Can you give an example?
Gary: Sure. When you go to a restaurant in the United States, the waiter or waitress will ask you what kind of dressing you want on your salad. You may be able to choose from five or six different dressings.
Eliz: That many?
Gary: Yes, the more choices the better. You know, as an American, I sometimes feel strange when I go to restaurants in other countries.
Eliz: Why?
Gary: In many foreign restaurants, you don’t have a lot of choices. For example, everyone has the same salad dressing. Maybe I don’t like that kind of salad dressing.
Eliz: Gary, that’s very important information. After the show, why don’t we go out for a salad and discuss it some more?
Gary: Great idea, as long as we go to a place that has blue cheese dressing. I only eat blue cheese dressing.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu rồi xem câu ấy đúng hay sai, tùy theo nghĩa trong bài đã học, True or False.

Cut 3

Language Focus: True/False

Larry: True or False.
Larry: Listen. Is this statement true or false?
Eliz: In American restaurants, the waiters or waitresses may ask a lot of questions. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. For example, they may ask what kind of salad dressing you want. (pause)
Eliz: Most Americans want to be exactly like other Americans. (ding) (pause for answer)
Eliz: False. Most Americans want to be individuals. (pause)
Eliz: For most Americans, having choices is having a kind of freedom. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. For example, Americans like to have a lot of choices when they go to a restaurant.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe cách gọi món ăn ở nhà hàng.
A diner: quán ăn nhỏ; diner còn có nghĩa là thực khách; toa tầu có nhà hàng. Trong bài, Jane Tucker, một nữ thương gia, đang gọi các món ăn ở một quán ăn nhỏ.
Sunny side up=món trứng rán một mặt, còn lòng đỏ lộ bên trên.
Plain (toast)=bánh mì nướng không có quệt bơ.
I’ll have the one-egg and toast special=tôi muốn món đặc biệt có một quả trứng và bánh mì nướng.
How would you like your egg?=Bạn muốn trứng của bạn làm kiểu gì?
Would you like butter and jam on your toast?=Bạn có muốn quệt bơ và mứt trên bánh mì không?
I like it plain=tôi không muốn bánh mì quệt bơ hay mứt.
Plain=giản dị.
Large, medium or small?=lớn, trung bình hay nhỏ?
What kind of toast would you like?=Bạn thích thứ bánh mì gì?
White, whole wheat or rye?=Trắng, toàn bột mì hay có hạt lúa mạch đen rye.
Whole wheat bread=bánh mì có trộn cả cám (bran).

Cut 4

Business Dialog: Ordering in a Restaurant

Larry: Business Dialog
Jane Tucker, a businesswoman, is ordering breakfast in a diner.
Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog. Jane Tucker, a businesswoman, is ordering breakfast in a diner.
Jane: Excuse me! Could I order now? I’m in a little bit of a hurry.
Waiter: Certainly. Would you like to start with some coffee?
Jane: No, thanks. Could I have some orange juice?
Waiter: Sure. Large, medium, or small?
Jane: Medium, please. And I’ll have the one egg and toast special.
Waiter: OK.
How would you like your egg?
Jane: Sunny side up, please.
Waiter: And what kind of toast would you like: white, whole wheat, or rye?
Jane: Whole wheat, please.
Waiter: And would you like butter or jam on your toast?
Jane: Neither. I’d like it plain.
Waiter: Very good. I’ll be right back with your orange juice.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe những món đề nghị đểå khách chọn (offerings).
Menu=thực đơn.
A customer=khách hàng.
The choices are usually listed on the menu=các món để khách chọn thường có liệt kê trên thực đơn.
The waiter first asks the customer if she would like to start with some coffee=người hầu bàn thoạt tiên hỏi khách hàng có muốn bắt đầu bằng cách gọi trước một ly cà-phê không.
Nhận xét: ở Mỹõ khi gọi cà phê, nếu trả lời, I’d like it black tức là cà phê đen không có đường hay sữa.
Orange juice=nước cam tươi.
Toast=bánh mì nướng.

Cut 5

Focus on Functions: Offering

Larry: Focus on Functions: Offering
Eliz: Now let’s focus on Offering.
Larry: Listen and Repeat.
Eliz: Would you like to start with some coffee? (pause for repeat)
Larry: No, thanks. (pause for repeat)
Eliz: And what kind of toast would you like: white, whole wheat, or rye? (pause for repeat)
Larry: Whole wheat, please. (pause for repeat)
Eliz: And would you like butter or jam on your toast? (pause for repeat)
Larry: Neither. I’d like it plain. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Mách giúp văn hoá Culture Tips, Gary sẽ chỉ cho ta cách chọn các món ăn và nghe những câu người hầu bàn thường hỏi. The language focuses on accepting or refusing offers=phần ngôn ngữ chú trọng vào các cách nhận hay từ-chối những đề nghị.

Cut 6

Gary’s Tips: Offering
Larry: Gary’s Tips. Gary talks about making choices in restaurants. The language focus is on accepting and refusing offers.

MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about making choices in restaurants. In American restaurants, you have many choices.
Waiters will often ask you questions such as “What would you like?” “What kind would you like?” and “How would you like it prepared?”
The choices are usually listed on the menu.

Or you can ask “What are my choices?” or “What kind do you have?”
The waiter or waitress will often offer you some choices, as in today’s Business Dialog.

The waiter first asks the customer if she would like to start with some coffee.
She refuses, using the expression “No, thanks.”

Waiter: Would you like to start with some coffee?
Jane: No, thanks.

Gary: When she asks for orange juice, he offers her three choices: large, medium, or small.

Jane: Could I have some orange juice?
Waiter: Of course. Large, medium, or small?
Jane: Medium, please.

Gary: Saying “Please” makes her response more polite.
After she orders her egg, the waiter offers her three kinds of toast:

Waiter: And what kind of toast would you like: white, whole wheat, or rye?
Jane: Whole wheat, please.

Gary: And then he offers her butter or jam for her toast.

Waiter: And would you like butter or jam on your toast?
Jane: Neither. I’d like it plain.

Gary: She says “Neither.” This is a short way to say “I don’t want either butter or jam.” I hope today’s tips will help you the next time you go to an American restaurant. Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time!
Eliz: Thanks, Gary!

MUSIC

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 82 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG