Đường dẫn truy cập

LESSON #88: Jump start, One jump ahead. - 2004-04-21


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó chữ Jump đánh vần là J-U-M-P nghĩa là nhảy. Đó là To Jump Start và One Jump Ahead. Chúng tôi xin nhắc lại. 2 thành ngữ mới này là To Jump Start và One Jump Ahead.

Đốâi với quý vị nào có xe ô tô thì chắc quý vị đã trải qua cái cảnh bình ắc quy trong xe bị hết điện và xe không chạy được nữa. Quý vị phải nhờ một người khác dùng dây xạc điện để chuyển điện từ xe của họ sang xe của quý vị để tiếp điện cho xe chạy. Người Mỹ gọi việc tiếp điện này là To Jump Start, như quý vị nghe chị Pauline trong thí dụ thứ nhất sau đây:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Last night, Bill drove his girlfriend to a movie and forgot to turn his headlights off. After the movie, he found his battery was dead so he had to phone me to come and give him a jump start

TEXT: (TRANG): Câu chuyện là như thế này: tối hôm qua, anh Bill đưa cô bạn gái đi xem ciné và quên tắt đèn xe ô tô. Sau khi xem ciné xong, anh ấy thấy bình điện bị chết cho nên anh ấy phải gọi điện thoại tôi đến để giúp anh ấy dùng giây xạc điện tiếp điện vào xe.

Những chữ mới cần biết là: Headlight đánh vần là H-E-A-D-L-I-G-H-T nghĩa là đèn ở đầu xe ô tô, Battery đánh vần là B-A-T-T-E-R-Y nghĩa là bình ắc quy hay là bình điện. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này và để ý đến cách dùng thành ngữ Jump start.

AMERICAN VOICE : (PAULINE): Last night, Bill drove his girlfriend to a movie and forgot to turn his headlights off. After the movie, he found his battery was dead so he had to phone me to come and give him a jump start

TEXT: (TRANG): Thành ngữ To Jump start không phải chỉ được dùng cho việc tiếp điện cho xe ô tô mà còn có nghĩa là đổ tiền hay tài nguyên vào một dựï án để cho dự án đó hoạt động mạnh. Sau đây là trường hợp một ông thị trưởng sợ dân chúng nổi giận vì những ổ gà trên đường phố đã không được sửa chữa. Ta hãy nghe chị Pauline cho biết ông ấy làm gì để giải quyết vấn đề này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): The city did not have enough money to fix the streets so the mayor borrowed money from the state highway fund to give a jump start to an emergency project to fill the potholes.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Thành phố không có đủ tiền để sửa chữa đường phố cho nên ông thị trưởng đã vay tiền từ quỹ xa lộ của tiểu bang để khởi sự một dự án khẩn cấp lấp các ổ gà trên đường.

Xin quý vị để ý đến những chữ mới sau đây: To Fix đánh vần là F-I-X nghĩa là sửa chữa, Highway đánh vần là H-I-G-H-W-AY nghĩa là xa lộ, và Pothole đánh vần là P-O-T-H-O-L-E nghĩa là ổ gà, tức là những chỗ lồi lõm trên mặt đường. Đến đây xin mời chị Pauline cho nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): The city did not have enough money to fix the streets so the mayor borrowed money from the state highway fund to give a jump start to an emergency project to fill the potholes. TEXT:(TRANG): Bây giờ xin quay sang thành ngữ thứ hai trong bài học hôm nay là One Jump Ahead, với một chữ mới là Ahead đánh vần là A-H-E-A-D nghĩa là đằng trước. One Jump Ahead có nghĩa là đi trước đối thủ của mình một bước.

Trong thí dụ thứ nhất ta hãy nghe vụ một nhà buôn gian lận ở New York đánh cắp 4 triệu đô la từ công ty của ông ta rồi trốn tránh cảnh sát bằng cách dời chỗ ở thường xuyên:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): The man kept one jump ahead of the law for two years by moving to a new city every two months. But the FBI caught up with him in Chicago and took him back to New York to stand trial.

TEXT:(TRANG): Nhà buôn này đã làm gì? Ông ta đi trước nhân viên công lực một bước bằng cách cứ mỗi 2 tháng lại dời chỗ ở một lần sang một thành phố khác. Tuy niên, cơ quan FBI đã bắt kịp ông ta tại Chicago và đưa ông ta về New York để đưa ra tòa xét xử.

Những chữ mới cần biết là: Law đánh vần là L-A-W nghĩa là luật pháp, To Catch Up đánh vần là C-A-T-C-H và U-P nghĩa là bắt kịp và To Stand Trial đánh vần là S-T-A-N-D và T-R-I-A-L nghĩa là bị ra tòa để xét xử. Bây giờ chị Pauline sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): The man kept one jump ahead of the law for two years by moving to a new city every two months. But the FBI caught up with him in Chicago and took him back to New York to stand trial.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai tiếp theo đây, một ông giám đốc một hãng xe ôtô bị mất khách hàng vì sự cạnh tranh quá gay gắt của một hãng xe khác, nên bây giờ đang nghĩ cách làm thế nào để cải thiện tình hình. Ông ta nói với các nhân viên như sau:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Hey, we have to find some way to get one jump ahead of that Ford dealer down the street. Maybe we should offer free gas for a year to people who buy a car before the end of the month. TEXT:(TRANG): Đề nghị của ông giám đốc hãng bán xe là như thế này: Chúng ta phải kiếm cách nào đó để đi trước đối thủ là hãng xe Ford ở cuối phố một bước. Có lẽ chúng ta nên biếu tặng một năm tiền xăng cho những người nào mua xe trước cuối tháng này.

Những chữ mới mà ta cần chú ý là: Dealer đánh vần là D-E-A-L-E-R nghĩa là người hay hãng bán hàng hóa, và To Offer đánh vần là O-F-F-E-R nghĩa là đề nghị hay biếu tặng. Bây giờ mời quý vị nghe chị Pauline đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Hey, we have to find some way to get one jump ahead of that Ford dealer down the street. Maybe we should offer free gas for a year to people who buy a car before the end of the month.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ One Jump Ahead vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là To Jump Start nghĩa là tiếp điện vào xe ôtô hay đổ tiền vào một dự án để khởi sự dự án này, và hai là To keep One Jump Ahead nghĩa là đi trước đối thủ của mình một bước. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG