Đường dẫn truy cập

LESSON #51: To be walking on air, In seventh heaven, A fool’s paradise. - 2003-10-16


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mô tả một trang 5 thái sung sướng hay hạnh phúc của con người. 3 thành ngữ này là To Be Walking on Air, In Seventh Heaven, và A Fool’s Paradise. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ này là To Be Walking on Air, In Seventh Heaven, và A Fool’s Paradise.

Khi người Mỹ cảm thấy sung sướng vì một điều gì thích thú xảy đến cho họ, họ thường nói là họ Walking on Air. Thành ngữ Walking on Air gồm có chữ to Walk đánh vần là W-A-L-K nghĩa là đi, và Air, đánh vần là A-I-R, nghĩa là không khí. Walking on Air nghĩa là cảm thấy vui thú như đi trong không khí hay đi trên mây vậy. Trong thí dụ sau đây, ta hãy nghe một nhận xét của một người về bạn anh ta tên là Bennie, làm cùng sở:

AMERICAN VOICE: You know, Bennie is still walking on air about getting that promotion to head our new San Fransisco office. He loves San Fransisco and he will make twice the money he gets paid here.

TEXT: (TRANG): Bạn của anh Bennie nói: Này, anh biết không, anh Bennie vẫn còn vui sướng về vụ được thăng chức để làm quản lý văn phòng mới của chúng ta ở thành phố San Fransisco. Anh ấy yêu thích San Fransisco và lại lãnh lương gấp đôi lương ở đây nữa.

Có những chữ mới cần biết là: Promotion, đánh vần là P-R-O-M-O-T-I-O-N, nghĩa là sự thăng chức; To Head, đánh vần là H-E-A-D, nghĩa là cầm đầu hay quản ly; Office, đánh vần là O-F-F-I-C-E, nghĩa là văn phòng; và To Get Paid đánh vần là G-E-T và P-A-I-D, nghĩa là được trả lương. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Walking on Air: . AMERICAN VOICE : You know, Bennie is still walking on air about getting that promotion to head our new San Fransisco office. He loves San Fransisco and he will make twice the money he gets paid here.

TEXT: (TRANG): Khi người Mỹ cảm thấy vui sướng tuyệt trần, tức là sung sướng hơn cả Walking on Air nữa thì họ dùng thành ngữ To Be in Seventh Heaven. Thành ngữ này có 2 chữ mới là Seventh, đánh vần là S-E-V-E-N-T-H, nghĩa là thứ bảy, và Heaven, đánh vần là H-E-A-V-E-N, nghĩa là thiên đường. Thành ngữ này được dùng từ hơn 200 năm nay, và xuất xứ từ niềm tin có từ ngàn năm của người Do Thái lẫn người Hồi giáo. Họ tin rằng thiên đường có tất cả 7 từng và từng thứ bảy là từng cao nhất và hạnh phúc nhất, nơi mà Thượng Đế và thiên thần ngự trị. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về cô Mary và anh Bob để xem họ sung sướng đến mức nào.

AMERICAN VOICE: Mary and Bob are still in seventh heaven a year after their wedding. They were sweethearts all through college and never looked at anyone else. They are the happiest people I know.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Cô Mary và Bob vẫn còn hạnh phúc tuyệt trần một năm sau ngày thành hôn. Hai người yêu nhau trong suốt những năm học ở đại học và không bao giờ để ý đến một người khác. Họ là hai người hạnh phúc nhất mà tôi biết

Có vài chữ mới mà quý vị cần chú ý như sau: Wedding, đánh vần là W-E-D-D-I-N-G, nghĩa là đám cưới hay hôn lễ; Sweetheart, đánh vần là S-W-E-E-T-H-E-A-R-T, nghĩa là người yêu; College, đánh vần là C-O-L-L-E-G-E, nghĩa là đại học; và Happiest, đánh vần là H-A-P-P-I-E-S-T, nghĩa là hạnh phúc nhất. Bây giờ, ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ To Be in Seventh Heaven:

AMERICAN VOICE : Mary and Bob are still in seventh heaven a year after their wedding. They were sweethearts all through college and never looked at anyone else. They are the happiest people I know.

TEXT: (TRANG): Dĩ nhiên là ai cũng mong được sung sướng, hay hạnh phúc như sống trên thiên đường, nhưng không ai muốn mình rơi vào một thiên đường của kẻ đần độn mà người Mỹ gọi là A Fool’s Paradise, thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Nó gồm có chữ Fool, đánh vần là F-O-O-L, nghĩa là người ngu đần hay thiếu khôn ngoan, và Paradise, đánh vần là P-A-R-A-D-I-S-E, nghĩa là thiên đường, cũng giống như Heaven vậy.

A Fool’s Paradise là một trạng thái hạnh phúc giả tạo dựa trên sự ngu dốt hay một sự tin tưởng mù quáng. Và chẳng sớm thì muộn người sống trong trạng thái này cũng tỉnh giấc mộng và nhận ra một sự thực phũ phàng, như quý vị thấy trong thí dụ sau đây về một anh chàng tên Mike:

AMERICAN VOICE: For 30 years Mike lived in a fool’s paradise: He thought his business partner Charley was the most honest man he knew. But one day, Charley disappeared with all the store’s money and left Mike completely broke.

TEXT:(TRANG): Câu chuyện về anh Mike là như sau: Trong 30 năm anh Mike đã sống trong một bầu không khí hạnh phúc giả tạo. Anh tưởng rằng người chung phần buôn bán với anh tên là Charley là người chân thật nhất đời. Nhưng một hôm, anh Charley đã biến mất với tất cả số tiền trong tiệm khiến cho anh Mike bị phá sản hoàn toàn.

Những chữ mới mà ta cần biết là: Business, đánh vần là B-U-S-I-N-E-S-S, nghĩa là việc buôn bán; Partner, đánh vần là P-A-R-T-N-E-R, là người chung phần chung vốn; Honest, đánh vần là H-O-N-E-S-T, nghĩa là chân thật; To Disappear, đánh vần là D-I-S-A-P-P-E-A-R, nghĩa là biến mất; và Broke, đánh vần là B-R-O-K-E, nghĩa là hết sạch tiền hay là phá sản. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu chuyện đáng thương tâm của anh Mike. AMERICAN VOICE: For 30 years Mike lived in a fool’s paradise: He thought his busuness partner Charley was the most honest man he knew. But one day, Charley disappeared with all the store’s money and left Mike completely broke.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ A Fool’s Paradise đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là To Be Walking on Air, nghĩa là cảm thấy vui vẻ phơi phới trong lòng; hai là To Be in Seventh Heaven nghĩa là cảm thấy hạnh phúc tuyệt trần; và ba là A Fool’s Paradise, là hạnh phúc giả tạo và có thể thay đồi khiến ta bị vỡ mộng. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG