Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 217


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 217. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần Anh Ngữ Thương Mại Trung Cấp Functioning in Business, một chương-trình chú trọng vào tập tục và văn hóa trong môi trường thương mại Hoa Kỳ. Ðây là đoạn A New Beginning--Part 6: Một Bắt đầu mới, Phần 6. Phần này chú trọng vào cách kết thúc một câu chuyện, this program focuses on Closing a Conversation. Work together=làm việc chung. It looks like you two may work together.=xem như vậy thì hình như hai ông có thể làm việc chung với nhau. His company may be able to use our technology=công ty của ông ấy có thể dùng kỹ thuật của chúng tôi. Technology=kỹ thuật, công nghệ. Hi-tech=công nghệ cao. I’m working on scheduling a meeting with Mike and some of his colleagues at his new company.=tôi đang tính chọn ngày họp với Mike và vài đồng nghiệp của ông ở công ty mới của ông ta. To schedule a meeting=chọn ngày giờ họp. Colleague=đồng nghiệp, co-worker.

Cut 1

FIB Opening

MUSIC

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

MUSIC swells and fades

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.

Today’s unit is “A New Beginning, Part 6.”

This program focuses on Closing a Conversation.

MUSIC
Interview: Blake

Larry: Interview

Eliz: Today, we are talking again to Charles Blake.

SFX: Phone beep [tiếng điện thoại kêu]

Eliz: Hello, Mr. Blake.

Blake: Hello.

Eliz: On our last show, we listened to your conversation with Mr. Epstein.

It looks like you two may work together.

Blake: Yes. His new company may be able to use our technology.

I’m working on scheduling a meeting with Mike and some of his colleagues at his new company.

Yes. I was very pleased to receive that phone call from Mike.

Eliz: OK. Let’s listen now to the end of that conversation.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong mẩu đàm thoại sắp tới,ta nghe hai ông Blake và Epstein nói những câu trước khi chấm dứt câu chuyện. There’s a good chance that we’ll be interested in your technology=rất có thể chúng tôi sẽ lưu ý đến kỹ thuật của hãng ông. If you could keep me informed of any new developments, I’d really appreciate it.=nếu ông báo cho tôi biết những phát triển mới thì tôi cảm ơn ông lắm. I’ll certainly do that=chắc chắn tôi sẽ làm chuyện ấy.
By the way=nhân tiện. I heard that you made a deal with Federal Motors=tôi nghe nói ông vừa ký hợp đồng với hãng Federal Motors. To make a deal=ký hợp đồng giao dịch thương mại. Next time we get together, we’ll have to celebrate=lần tới gặp nhau, chúng ta phải ăn mừng. Good idea!=that’s a good idea, that’s a great idea=ý hay đấy! I’m looking forward to hearing from you.=tôi mong đợi sẽ được ông cho biết tin tức. [Nhận xét: sau look forward, động từ theo sau ở hình thức Verb+ing]. Let’s keep in touch=chúng ta hãy duy trì liên lạc với nhau nhé! A round of golf=chơi một vòng bóng gôn. Definitely, certainly=chắc chắn, nhất định.

Cut 2

Dialog: FIB Dialog, Phone Conversation between Blake and Epstein

Larry: Dialog

Mr. Blake and Mr. Epstein bring their conversation to a close.

Maybe we’ll even get in a round of golf. Có thể chúng ta sẽ chơi một chầu bóng gôn với nhau.

SFX: phone call

Epstein: There’s a good chance that we’ll be interested in your technology.

Blake: Well, that’s great news.

I’ll be looking forward to hearing from you.

Epstein: If you could keep me informed of any new developments, I’d really appreciate it.

Blake: I’ll certainly do that.

Epstein: By the way, I heard that you made a deal with Federal Motors.

Blake: Yes, we did.

Epstein: Congratulations!

Blake: Thank you.

Epstein: Next time we get together, we’ll have to celebrate.

Blake: Sounds good, Mike. And maybe we’ll even get in a round of golf.

Epstein: Good idea. Well, let’s keep in touch.

Blake: Definitely.

Thanks for calling, and good luck with your new job.

Epstein: Thanks.

Good-bye.

Blake: Good-bye.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe những câu diễn tả cùng một ý. Thí dụ: make a deal và sign a contract=ký giao kèo hay hợp đồng thương mại. Get in a round of golf=play a round of golf=chơi một ván gôn. Get together=meet with each other=gặp nhau. To get together=họp mặt. A get-together=một buổi họp mặt.

Cut 3


Language Focus: Variations

Larry: Variations.

Listen to these variations.

Eliz: I heard that you made a deal with Federal Motors.

Larry: I heard that you signed a contract with Federal Motors.

(pause)

Eliz: Next time we get together, we’ll have to celebrate.

Larry: Let’s celebrate the next time we get together.

(pause)

Eliz: Maybe we’ll even get in a round of golf.

Larry: Perhaps we’ll be able to play some golf.

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe Elizabeth nói chuyện với ông Blake về dịch vụ của ông ở Bắc Mỹ. Nhớ lại ông Blake làm cho hãng International Robotics chế tạo người máy tự động rô bô ở Bắc Kinh. Federal Motors was our first big deal=hãng Federal Motors là hợp đồng lớn thứ nhất của chúng tôi. Và ông nói ông đã ký được nhiều hợp đồng trong 6 tháng qua. During the past six months, I’ve made several other deals.=trong vòng 6 tháng qua, tôi đã ký được nhiều thương vụ khác. I’m very optimistic about our chances of doing well in the U.S.=tôi rất lạc quan về cơ hội sẽ thành công ở Hoa Kỳ. Optimistic (adj.)= lạc quan. I’m cautiously optimistic=tôi lạc quan một cách thận trọng, dè dặt. An optimist=người lạc quan. Caution=sự thận trọng; cautious (adj.)= thận trọng; cautiously (adv.). Are you beginning to see sales in the North American market? Ông đã bắt đầu thấy bán được hàng ở thị trường Bắc Mỹ chưa? Sales are beginning to grow=hàng bán ra bắt đầu gia tăng. I wish you the best of luck in the future=chúc ông nhiều may mắn trong tương lai.

Cut 4

Interview: Blake

Larry: Interview

Eliz: How’s your business going?

Are you beginning to see sales in the North American market?

Blake: Yes. Sales are beginning to grow.

Federal Motors was our first big deal.

And during the past six months, I’ve made several other deals.

I’m very optimistic about our chances of doing well in the U.S.

Eliz: I’m very pleased to hear that, Mr. Blake.

Well, I wish you the best of luck in the future.

Again, thank you so much for being on our show.

Blake: It’s been a great pleasure.

Eliz: Let’s take a short break.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, để kiểm chứng khả năng nghe hiểu, quí vị nghe một câu hỏi; sau đó nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Khi nghe câu hỏi lập lại lần nữa, quí vị trả lời bằng tiếng Anh. Và khi nghe câu trả lời đúng, quí vị lập lại.

Cut 5

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.

Listen to the question, then listen to the dialog.

Eliz: What will Mr. Blake and Mr. Epstein do the next time they get together?

(short pause)

Epstein: By the way, I heard that you made a deal with Federal Motors.

Blake: Yes, we did.

Epstein: Congratulations!

Blake: Thank you.

Epstein: Next time we get together, we’ll have to celebrate.

Blake: Sounds good, Mike. And maybe we’ll even get in a round of golf.

Eliz: What will Mr. Blake and Mr. Epstein do the next time they get together?

(ding)
(pause for answer)

Eliz: They’ll celebrate and maybe they’ll play golf.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 217 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG