Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 133


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 133. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Nhớ lại trong bài trước, Ông Blake thuộc hãng chế tạo người máy điện tử International Robotics tới gặp ông Chapman thuộc công ty chế tạo xe hơi Federal Motors, nhưng ông Chapman đi vắng, và Cô tiếp viên Silverstone xin lỗi, rồi mời ông Blake ngồi, và nói sẽ có ông Gomez Phó Chủ tịch phụ trách Sản xuất ra tiếp. Ðoạn tới, quí vị nghe cách nói cùng một ý bằng hai cách. Thí dụ muốn nói, “Tôi có hẹn gặp ông Chapman,” quí vị có thể nói, “I have an appointment to see Mr. Chapman,” hay “I’m here to see Mr. Chapman.” Xin ông cho biết quí danh. Có thể nói hai cách. Can I have your name please? hay là Could you please give me your name?

Cut 1

Language Focus: Variations

Larry: Variations.

Listen to these variations.

Eliz: I have an appointment to see Mr. Chapman.

Larry: I’m here to see Mr. Chapman.

(pause)

Eliz: Can I have your name please?

Larry: Could you please give me your name?

(pause)

Eliz: The name is Blake, Charles Blake.

Larry: My name is Charles Blake.

(pause)

Eliz: I’m sorry. Mr. Chapman is not here today.

Larry: I’m afraid that Mr. Chapman isn’t here today.

(pause)

Eliz: Would you take a chair and wait for a moment?

Larry: Would you mind waiting here for a moment?

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe phần phỏng vấn cô Silverstone, tiếp viên điện thoại. Cô mới được thăng lên chức phụ tá hành chính, administrative assistant, cao hơn chức receptionist. My main job was to greet visitors and answer the phone.=trước kia nhiệm vụ chính của tôi là chào đón thân chủ và trả lời điện thoại. Last September I was promoted to Administrative Assistant.=tháng chín năm ngoái tôi được thăng lên chức Phụ tá Hành chính. Additional responsibilities=nhiệm vụ thêm. I work with computers and I sometimes write reports.=tôi sử dụng máy điện toán và đôi khi viết tường trình.

Cut 2

Interview: Receptionist at Federal Motors

Larry: Interview

Eliz: Ms. Silverstone, could you tell us, what are your responsibilities at Federal Motors?

Sil: Well, at that time, when Mr. Blake visited our offices, I was a receptionist.

My main job was to greet visitors and to answer the phone.

Eliz: And now?

Sil: Well, last September I was promoted to Administrative Assistant.

So now I have some additional responsibilities.

I work with computers and I sometimes write reports.

Eliz: I see. Do you enjoy your new job?

Sil: Yes, very much.

Eliz: Thank you for talking to us, Ms. Silverstone.

Sil: You’re very welcome.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời; sau đó, nghe lại câu hỏi và trả lời, và khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại Just a moment please.=xin chờ một chút. Available=rảnh. Who is available with Mr. Blake? Ai rảnh để tiếp ông Blake? Are you available this afternoon? Xế trưa nay bạn có rảnh không? Available=free. Trái nghĩa với available là unavailable=bận. Mr. Chapman was unavailable, because he was out of town =Ông Chapman không có mặt để tiếp vì ông đi vắng khỏi tỉnh. I know you’re busy now, but when you are available, come talk to me.=tôi biết bạn đang bận, nhưng lúc nào bạn rảnh, tới nói chuyện với tôi.

Cut 3

Language Focus: Questions Based on Dialog

Larry: Questions.

Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.


Eliz: Who is Mr. Blake expecting to see?

(short pause)

Sil: Good morning, sir. Can I help you?

Blake: Yes. I have an appointment to see Mr. Chapman, Stewart Chapman, at ten thirty.

Sil: Oh, Mr. Chapman. Can I have your name please?

Blake: Yes. The name is Blake, Charles Blake of International Robotics.

Sil: All right, thank you. Just a moment please.

Eliz: Who is Mr. Blake expecting to see?
(ding)
(pause for answer)

Eliz: He’s expecting to see Mr. Chapman.

He has an appointment to see him at ten thirty.

(short pause)

Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.


Eliz: Who is available to meet with Mr. Blake?

(short pause)

Sil: Uh, Mr. Blake. I’m sorry. Mr. Chapman is not here today.

Blake: Uh huh...

Sil: Uh, but there’s a Mr. Gomez who can come talk to you.


Eliz: Who is available to meet with Mr. Blake?

(ding)
(pause for answer)

Eliz: Mr. Gomez will meet with Mr. Blake.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Culture Tips sắp tới, Gary trả lời câu hỏi, “Do most American offices have receptionists? Có phải hầu hết văn phòng các sở Mỹ đều có tiếp viên giữ điện thoại không? A voice mail message.= lời nhắn qua điện thoại có gắn máy ghi âm. An e mail message.= lời nhắn gửi qua điện thư trên computer, hay trên điện thoại di động cell phone—text messaging. In the past, receptionists greeted visitors, answered phones, and took messages.=trong quá khứ, những người tiếp viên điện thoại chào đón khách, trả lời điện thoại, và ghi lại lời nhắn. But today, many American business people use voice mail to receive their phone messages.=nhưng ngày nay, nhiều nhà kinhdoanh Mỹ dùng máy ghi âm gắn trong điện thoại để nhận những lời nhắn. I’m busy now, can you please take a message? Tôi đang bận, xin bạn ghi lại lời nhắn cho tôi. Technical responsibilities=trách nhiệm kỹ thuật. A low level job.=một việc làm ở cấp bực thấp.

Trong phần này, Gary nói về một thay đổi là ngày nay một số công ty bớt chức Tiếp viên điện thoại và thay vào là chức Phụ tá Hành chính vì đã có điện thoại ghi lại lời nhắn và máy điện toán có e mail để khách có thể gửi thư. Bây giờ chức Phụ tá hành chính đòi hỏi phải biết dùng máy điện toán và biết viết tường trình. Instead of=thay vì. Instead of making phone calls, many business people now send e mail messages.=thay vì dùng điện thoại, nhiều nhà kinh doanh gửi lời nhắn qua điện thư e mail. Có thể viết câu trên như sau, “Many business people now send e mail instead of making phone calls. Sau instead of, động từ theo sau ở thể verb + ing hay một danh tự. Thí dụ, Instead of writing a letter, I sent him an e mail message.=thay vì gửi cho anh ta một lá thư, tôi gửi qua điện thư e mail. I saved a stamp and it’s faster.=tôi bớt được tiền tem và như vậy nhanh hơn. [Theo sau instead of là danh động tự writing.] Instead of receptionists, many offices now have administrative assistants.=thay vì tiếp viện điện thoại, nhiếu văn phòng có phụ tá hành chính. [Theo sau instead of là danh từ receptionists.] Difference=sự khác nhau. What’s the difference between a receptionist and an administrative assistant? Giữa một tiếp viên điện thoại và một phụ tá hành chính có gì khác biệt? [sau difference dùng between.] Administrative assistants have more technical responsibilities.=phụ tá hành chính có nhiều nhiệm vụ kỹ thuật hơn. They usually know how to use computers.=họ thường biết dùng máy điện toán. Most receptionists probably want to become administrative assistants.=phần lớn tiếp viện điện thoại có thể muốn trở thành phụ tá hành chính.

Cut 4

Culture Tips: Receptionists

Larry: Culture Tips

This Culture Tip answers the question: is “Do most American offices have receptionists?”

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.

Today, our e mail question is “Do most American offices have receptionists?”

Gary: That’s a good question.

In the past, receptionists greeted visitors, answered phones, and took messages.

But today, many American business people use voice mail to receive their phone messages.

And instead of making phone calls, many business people now send e mail messages.

So now, instead of receptionists, many offices now have administrative assistants.

Eliz: What’s the difference between a receptionist and an administrative assistant?

Gary: Administrative assistants have more technical responsibilities than receptionists.

And they usually need to know how to use computers.

Eliz: Do some companies have receptionists?

Gary: Yes. There are some receptionists in large companies.

But it’s usually a very low level job.

Most receptionists probably want to become administrative assistants.

Eliz: Thanks for the interesting information, Gary!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, căn cứ vào ý nghĩa các đoạn đã học, quí vị nghe một câu rồi trà lời đúng hay sai, True or False.

Cut 5

Language Focus: True/False

Larry: True or False.

Eliz: Many people in business today use e mail instead of making phone calls.

(ding)
(pause for answer)

Eliz: True. E mail has become very popular in American business.

(pause)

Eliz: In general, a receptionist has more responsibilities than an administrative assistant.

(ding)
(pause for answer)

Eliz: False. An administrative assistant usually has more technical responsibilities than a receptionist.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 133 trong ChươngTrình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG