Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 123


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 123. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học, quí vị nghe phần câu đố riddles. This week’s questions will be riddles=tuần này những câu hỏi là những câu đố. A joke=câu khôi hài.

Question of the Week (question): Riddles

Cut 1

Larry: Question of the Week!

UPBEAT MUSIC

Max: It’s Question of the Week time.

We’re going to do something a little different this week.

Kathy: Something different?

Max: Yes!

This week our questions will be riddles.

Do you remember what a riddle is, Kathy?

Kathy: I think so.

A riddle is a kind of word game, isn’t it?

It’s a question without an easy answer.

Max: That’s right, Kathy.

The first riddle is: Why isn’t your nose twelve inches long?

Why isn’t your nose... twelve inches long?

And riddle number two.

Why do birds fly south in the winter?

Why do birds fly south... in the winter?

We’ll have our answers next week.

MUSIC

NDE Closing

Larry: A Question for You

Max: Now here’s a question for you.

Larry: Listen for the bell, then say your answer.

Max: Do you think guns are bad? Why do you think so?
(ding)
(pause for answer)

Max: Um.. Hmm...

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần câu chuyện giữa bài, Story Interlude, ta học về dị ứng—allergy, allergies. You sound like you have a cold.=bạn nghe như có vẻ đang bị cảm. I’m having problem with my allergies=tôi đang bị dị ứng. To sneeze=hắt hơi, nhảy mũi. Khi nghe ai nhảy mũi, ta dùng câu “Bless you.” Và khi nghe ai nói “Bless you,” ta trả lời “Thank you.” Allergic=adj. bị dị ứng. I’m allergic to pollen.=tôi bị dị ứng phấn hoa. To be allergic to something.=không chịu, không ưa điều gì. To bloom=nở. Allergy pill=thuốc chống dị ứng A box of tissues=hộp giấy mỏng mềm để lau mũi.

Cut 2

Story Interlude: Allergies

Larry: OK... that’s all for today, folks.

Kathy: Thanks, Larry.

Max: Oh, Kathy, you sound like you have a cold.

I see you’ve got a box of tissues with you.

Are you sick?

Kathy: Oh, no. Not exactly.

I’m having a problem with my…my…

(sneezes)

Max: Bless you!

Kathy: Thank you. I’m having a problem with my allergies.

Max: Oh, that’s too bad.

What are you allergic to?

Kathy: I’m allergic to pollen.

Something must be blooming now.

Max: I’m glad you didn’t sneeze during the show!

Kathy: Yes, me too! But I took a ….a….

(sneezes)

Max: Bless you again!

Kathy: Thanks. I took an allergy pill.

But maybe it’s time for another one.

SFX: Elizabeth entering

Eliz: Hi, Max, Kathy.

Hello, Larry.

Larry: Hi, Elizabeth.

All right, everyone. Time for Functioning in Business. Quiet, please ...

Vietnamese Explanation

Trong phần Anh ngữ Thương Mại Trung Cấp, Functioning in Business, ta học phần Keeping in Touch, part 3 giữ giây liên lạc, phần 3. Ông Epstein nói với ông Blake sau khi đề nghị mua người máy điện tử của ông này bị bác, là ông muốn hai người duy trì giây liên lạc. Invitations=lời mời. Conclusion=phần kết.

Cut 3

FIB Opening

FIB MUSIC lead in and then background

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

MUSIC swells and fades

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.

Today’s unit is “Keeping in Touch, Part 3.”

This program focuses on Invitations.

MUSIC

Interview: Blake

Larry: Interview

Eliz: Today, we are talking to Mr. Charles Blake from his office in Beijing.

SFX: Phone beep

Eliz: Hello again, Mr. Blake.

Blake: Hello.

Eliz: Today we are listening to the conclusion of your conversation with Mr. Epstein.

It took place just after Ms. Graham rejected your proposal.

Blake: Yes, Mike and I were talking about keeping in touch.

Eliz: Yes, and then he invited you to play golf.

Blake: Yes, I remember.

Eliz: Let’s listen to that conversation.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần đàm thoại tới, ta nghe ông Epstein mời ông Blake nếu rảnh chiều nay đi đánh gôn với ông. Muốn hỏi ai,‘‘Chiều nay bạn có rảnh không?’’ ta nói, ‘‘Are you free this afternoon?’’ hay “Do you have any plans this afternoon?’’ Nếu rảnh, ta trả lời, ‘‘I have no plans this afternoon,’’hay “I’m free this afternoon.’’ Have plans=dự định làm gì.

I have a membership in a golf club just across the Bay here=tôi có chân trong hội đánh bóng gôn ngay bên kia Vịnh San Francisco [Chú thích chữ “bay’’ nguyên nghĩa là “vịnh”, “Bay’’ trong bài chỉ San Francisco Bay; Bay Area chỉ vùng quanh thành phố San Francisco nơi có nhiều sân đánh golf và vườn rượu nho.] I’ve made some reservations=tôi đã dành chỗ trước.

Join me for a round of golf=cùng tôi chơi một vòng bóng gôn. Would you like…bạn có muốn… That sounds like a good idea.= ý hay. Sorry, I have other plans.=xin lỗi tôi bận chuyện khác. Maybe another time.=có thể vào dịp khác.

Cut 4

Dialog: FIB Dialog, Meeting with Epstein and Blake

Larry: Dialog

Mr. Epstein invites Mr. Blake to play golf.

Epstein: Also, I’d like to ask if you could just keep in touch later.

I’m very interested to know what happens.

In the future, we never know what’s going to happen.

But it may be possible for us to work together.

Blake: Okay. I certainly will, Mike.

Epstein: One other thing. What are you doing this afternoon?

Blake: Well, I have no plans.

Epstein: Well, I remember the nice game of golf that we had together when I was in China.

I have a membership in a golf club just across the Bay here, and I’ve made some reservations.

Would you like to join me in a round of golf this afternoon?

Blake: That sounds like a great idea. Sure.

Epstein: Good, the weather’s fine.

Blake: Okay. Let’s go.

Epstein: Great. I’d just love to get out of this office today.

Blake: Great.

Epstein: Let’s go.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe cách diễn tả một ý bằng hai cách.

Cut 5

Language Focus: Variations

Larry: Variations.

Listen to these variations.

Eliz: What are you doing this afternoon?

Larry: Do you have any plans for this afternoon?

(pause)

Eliz: I have no plans.

Larry: I’m not doing anything.

(pause)

Eliz: Would you like to join me in a round of golf?

Larry: Would you like to play golf with me?

(pause)

Eliz: That sounds like a great idea.

Larry: That sounds good to me.

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần phỏng vấn sắp tới, Elizabeth hỏi ông Blake về quan hệ của ông với ông Epstein. Ông Blake nói: I think that we have a good business relationship=tôi nghĩ chúng tôi có quan hệ nghề nghiệp tốt với nhau.
We get along well=chúng tôi hợp ý nhau.
I’m sure he’ll remain part of my network=tôi chắc ông ta sẽ là một trong những người tôi liên lạc chặt chẽ sau này.
You both share a strong interest in industrial technology=cả hai ông đều cùng có chung sở thích là ứng dụng kỹ thuật vào công nghiệp. Industry=công nghiệp; industrial=(tĩnh từ) thuộc về công nghiệp. Technology=kỹ thuật.
Definitely=certainly=chắc chắn như vậy.

Cut 6

Interview: Blake

Larry: Interview

Eliz: Mr. Blake, how would you describe your relationship with Mr. Epstein?

Blake: Well, I think that we have a good business relationship.

We get along well, and I’m sure he’ll remain part of my network.

Eliz: You both share a strong interest in industrial technology.

Blake: Definitely, and I hope that we’ll have the chance to work together in the future.

Eliz: Mr. Blake, thank you for talking to me today.

Blake: It’s always a pleasure.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 123 trong Chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG