Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 120


Ðây là Chương trình Anh ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 120; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học là phần Man on the Street, trong đó Ken Moss phỏng vấn một nhà thơ tí hon, tên là Ella Schoeffer Wolf, 9 tuổi.

Ðầu đề cuộc thi thơ là “River of Words.” (Sông Chữ), và Ella được giải thưởng là một cuộc đi thăm Washington, D.C. To win/won/won=thắng. A poem=bài thơ; a poet=nhà thơ, thi sĩ; poetry=thơ; a poetry contest=cuộc thi thơ. Ôn lại, pollution=ô nhiễm; to pollute=làm ô nhiễm. I want people to love fish=em muốn người ta yêu cá. Because people pollute the water that fish live in, and then the fish die.=vì người ta làm ô nhiễm nước nơi cá sinh sống, và rồi cá chết. To choose/chose/chosen=chọn.

I think if people love fish, then maybe they won’t pollute the oceans and rivers.=em nghĩ nếu người ta yêu cá, thì có thể họ sẽ không làm ô nhiễm biển và sông.

CUT 1

Man on the Street: Girl Poet (nữ thi sĩ tí hon)

Larry: Man on the Street

I wrote a poem for a poetry contest. Tôi làm một bài thơ dự cuộc thi thơ.

UPBEAT MUSIC

Kent: This is Kent Moss, the New Dynamic English Man on the Street.

I’m standing outside the Natural History Museum.

With me is Ella Schoeffer Wolf, who is nine years old.

Ella, tell us why you’re here.

Ella: Well... I wrote a poem for a poetry contest.

The contest was called “River of Words.”

And I won a trip to Washington, D.C.

Kent: And what was your poem about?

Ella: Fish.

Kent: Fish.

Now, why did you write about fish?

Ella: Well... we had to write about something in nature, you know, like the ocean, or rain, or animals.

So I chose fish, because I want people to love fish.

Kent: You want people to love fish?

Ella: Yes, because people pollute the water that fish live in, and then the fish die.

I think if people love fish, then maybe they won’t pollute the oceans and rivers.

Kent: I hope you’re right, Ella.

Well, it’s been very nice talking with you.

Good luck in the future!

Ella: Thank you.

MUSIC

NDE Closing

Larry: A Question for You


Max: Now here’s a question for you.

Larry: Listen for the bell, then say your answer.


Max: Are you interested in dinosaurs?

(ding)
(pause for answer)

Max: OK.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Elizabeth nói về thính giả gửi điện thư vào đài phát thanh. Footsteps=tiếng bước chân. Radio show=chương trình trên đài phát thanh. E mail=điện thư; to e mail=gửi bằng điện thư. [E mail, viết tắt từ chữ Electronic mail, dùng như danh từ và động từ.]
Keep in touch=duy trì liên lạc. Give it a try=thử xem có được không. A try=an attempt=thử xem.

Cut 2

Story Interlude: Talking about e mail

Larry: OK... and we’re off the air.

SFX: Door opening, footsteps.

Kathy: You know, I really like it when our listeners send us e mail.

Max: Yes, it’s great.

Eliz: I love e mail too.

Kathy: Hi, Elizabeth. So do you use e mail in your radio show, too?

Eliz: Oh yes, I couldn’t do my show without e mail.

Max: Do you use e mail at home, Elizabeth?

Eliz: Yes, I do. I keep in touch with all my friends that way.

Boris and I send e mail to each other all the time.

Even my mother.

Kathy: Your mother uses e mail?

Eliz: Oh yes, she decided one day that she wanted to give it a try.

Now she e mails me almost every day.

Kathy: That’s great that you can stay in touch that way.

Eliz: Well, excuse me. It’s time for my show.

Larry: Alri i i ght. Quiet please. Music...

Vietnamese Explanation

Trong phần Anh Ngữ Thương Mại Trung Cấp, tựa đề là “Keeping in Touch, Part 2’’ ‘‘Duy trì liên lạc, Phần 2,” ta nghe nói về dự tính tương lai This program focuses on Taking about the future. Ta nghe câu chuyện giữa ông Blake và ông Epstein. Nhớ lại là bà Graham đã bác đề nghị mua người máy điện tử của ông Blake, và trước khi từ giã, Ông Epstein và Ông Blake hứa sẽ duy trì liên lạc với nhau [keep in touch, hay stay in touch.] . Quite a bit= a lot=nhiều.

Prospective=có thể thành tựu. Prospective customers=khách hàng có thể giao dịch thương mại về sau.

Cut 3

FIB Opening


Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

MUSIC

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.

Today’s unit is “Keeping in Touch, Part 2.”

This program focuses on Talking about the future.

MUSIC

Interview: Blake and Epstein Parting

Larry: Interview

Epstein discusses his final meeting with Mr. Blake.


Eliz: Today, we are talking again to Mike Epstein from his San Jose office.

SFX: Phone beep

Eliz: Hello again, Mr. Epstein.

Epstein: Hello.

Eliz: Today, we’re listening to your conversation with Mr. Blake.

It took place after Ms. Graham rejected Mr. Blake’s proposal.

Epstein: Oh, yes. I remember that we were both a little sad.

Eliz: Yes, and you talked quite a bit about the future.

Epstein: That’s right! We wanted to stay in touch.

Eliz: Let’s listen to that conversation.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe mẩu đàm thoại giữa ông Epstein và ông Blake trước khi họ từ giã. Plans=Dự tính sẽ làm. I certainly wish you the best of luck=tôi chúc ông nhiều may mắn. In the future, we never know what’s going to happen.=trong tương lai, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xẩy ra. Ðể tả Tương lai gần, ta dùng BE+verb ing. Tomorrow I’m flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.=xế trưa mai tôi sẽ đi máy bay tới New York để gặp vài người có thể là thân chủ tương lai.

Cut 4

Dialog: FIB Dialog,

Larry: Dialog

Epstein: So listen, what are your plans from here?

Blake: Well, tomorrow I’m flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.

Epstein: I certainly wish you the best of luck out there.

Blake: Thank you.

Epstein: Also, I’d like to ask if you could just keep in touch later.

I’m very interested to know what happens.

In the future, we never know what’s going to happen.

But it may be possible for us to work together.

Blake: Okay. I certainly will, Mike.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Variations, ta tập dùng hai câu diễn tả cùng một ý. Thí dụ, Bạn dự tính sẽ làm gì? Có thể nói hai cách là What are your plans from here? Hay là, What are you going to do next?

Cut 5

Language Focus: Variations

Larry: Variations.

Listen to these variations.

Eliz: What are your plans from here?

Larry: What are you going to do next?

(pause)

Eliz: I wish you the best of luck.

Larry: Best of luck to you.

(pause)

Eliz: I’d like to ask if you could keep in touch.

Larry: I’d appreciate it if you could keep in touch.

(pause)

Eliz: I’m very interested to know what happens.

Larry: I’d like to know what happens.

(pause)

Eliz: It may be possible for us to work together.

Larry: We may be able to work together.

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

International Robotics=tên hãng chế tạo người máy điện tử của ông Blake. A view=tầm nhìn, tầm mắt Take a long range view=biết nhìn xa, có viễn kiến. Long range=dài hạn. Range=tầm, phạm vi. Excellent technology=kỹ thuật tuyệt hảo. As many friends as possible=càng nhiều bạn càng tốt.

Cut 6

Interview:

Larry: Interview

Eliz: Mr. Epstein, why did you want to keep in touch with Mr. Blake?

Epstein: Well, I knew that International Robotics had excellent technology.

And I knew we might want to buy from them in the future.

Eliz: So you’re taking a long range view into the future.

Epstein: Yes, you never know where you’ll be in the future.

So it helps to have as many friends as possible.

Most of all, I like Charles, and I hope to work with him someday.

Eliz: Thank you very much for talking to us today.

Epstein: It was my pleasure.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 120 trong Chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG