Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 113


Đây là Chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English, bài 113. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là Where were you born? Bài này chỉ cho ta cách nói mình sinh trưởng ở đâu. Nhận xét: BORN là quá khứ phân từ của động từ bất qui tắc BEAR (mang, đẻ), và dùng thì quá khứ của BE khi nói ta sinh trưởng ở đâu, bao giờ. I was born in Vietnam.

Tôi sinh trưởng ở Việt Nam. Maria’s parents were born in Mexico.=cha mẹ cô Maria sinh ở Mê hi cô. To bear/bore/born/borne. Hình thức ‘borne’—sinh con dùng cho người mẹ. She had borne a child=bà ta sinh một đứa con. She has borne him six sons=bà ấy có sáu mặt con trai với ông ta. The eldest son was born in 1950.= đứa lớn nhất sinh năm 1950. Dùng IN trước năm hay tháng, hay nơi chốn, ON trước ngày, AT trước giờ: In 1950, In Mexico, In September, In Hanoi, In San Jose, On Monday, On the fifth of April, At 3 o’clock in the afternoon, At noon.

Cut 1

NDE MUSIC lead in and then dips for voice over

Max (voice over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Today’s unit is “Where Were You Born?”

This program teaches you how to talk about where you were born.

MUSIC

Kathy: How are you?

Max: Fine thanks. How are you doing?

Kathy: Pretty good.

Max: Who’s our guest today?

Kathy: Today our guest is Maria Alvarez.

Max: Oh, Maria’s a store manager.

She lives in San Jose, California.

Kathy: That’s right. She speaks English and Spanish.

Max: And her parents come from Mexico.

Kathy: Yes, I remember.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đọan tới, Kathy phỏng vấn Maria Alvarez. Maria’s parents were born in Mexico, but she was born in the United States.= Ông bà cụ thân sinh ra Maria sinh ở Mê hi cô, nhưng cô ấy sinh ở Mỹ. I was born in the United States, so I’m an American citizen.=tôi sinh ở Mỹ nên tôi là công dân Mỹ [Luật Mỹ cho hài nhi sinh ở Mỹ hay trên một tầu thuỷ của Mỹ đều có quốc tịch Mỹ.]

Cut 2

Interview. Maria Alvarez: They were born in Mexico.

Larry: Interview

They were born in Mexico. Họ sinh ở Mê hi cô.

Were you born in Mexico? Bạn có sinh ở Mê hi cô không?

I was born in the United States, so I’m an American citizen. Tôi sinh ở Mỹ, nên tôi là công dân Mỹ.

Kathy: Now it’s time for today’s interview.

Our guest today is Maria Alvarez.

Hello, Maria.

Maria: Hello, Kathy.

Kathy: Maria, your parents come from Mexico, don’t they?

Maria: Yes, they do.

They were born in Mexico.

Kathy: Were you born in Mexico?

Maria: No, I wasn’t.

I was born in the United States, in California.

My parents came to the U.S. before I was born.

Kathy: So you’re an American citizen.

Maria: That’s right. I was born in the United States, so I’m an American citizen.

Kathy: Our guest is Maria Alvarez. We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

Cut 3

Language Focus. Maria was born in the United States.

Larry: Listen and repeat.


Max: Maria’s parents were born in Mexico.

(pause for repeat)

Max: Maria was born in the United States.

(pause for repeat)

Max: Maria’s parents came to the U.S. before she was born.

(pause for repeat)

Max: Maria was born in the United States, so she’s an American citizen.

(pause for repeat)


MUSIC

Vietnmaese Explanation

Tiếp theo, Kathy phỏng vấn Maria Alvarez. On her father’s side=về bên nội. My paternal grandparents=ông bà nội, My grandparents on my father’side. My maternal grandparents=ông bà ngoại, My grandparents on my mother’side. On her mother’s side=về bên ngoại. When was the last time you saw them? Lần cuối (mới đây nhất) cô thăm ông bà cô vào năm nào?

Cut 4

Interview 2. Maria Alvarez. Where do your grandparents live?

Larry: Interview

Maria’s grandparents on her father’s side live in Mexico. Ông bà nội của Maria sống ở Mê hi cô.

I went to Mexico three years ago to visit them. Cách đây ba năm tôi về thăm ông bà tôi.

My grandmother died when I was a child. Bà (ngoại) tôi mất khi tôi còn nhỏ.

Kathy: Our guest today is Maria Alvarez.

Maria, your parents live in the United States.

Where do your grandparents live?

Maria: My father’s parents live in Mexico, near Mexico City.

Kathy: When was the last time you saw them?

Maria: I went to Mexico three years ago to visit them.

Kathy: What about your mother’s parents?

Kathy: Do they live in Mexico too?

Maria: No, they don’t.

My grandfather lives in California.

He lives near us, in San Jose.

My grandmother died when I was a child.

Kathy: Our guest is Maria Alvarez. We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Xin nghe và lập lại, và để ý đến cách dùng hình thức quá khứ của BE là WAS (dùng với chủ từ I, HE, SHE), và WERE (dùng với YOU, WE, THEY) khi dùng với BORN.
Cut 5
Language Focus. Where was Maria born?

Larry: Listen and repeat.

Max: Where was Maria born?

(pause for repeat)

Max: She was born in the United States.

(pause for repeat)


Max: Where were her parents born?

(pause for repeat)

Max: They were born in Mexico.

(pause for repeat)

Max: Where does Maria live?

(pause for repeat)

Max: She lives in San Jose, California.

(pause for repeat)


Max: Where do her father’s parents live?

(pause for repeat)

Max: They live in Mexico, near Mexico City.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Visa=chiếu khán nhập cảnh; citizen=công dân. If you’re an American citizen, you don’t need a visa to visit Mexico=Nếu bạn là công dân Mỹ, bạn không cần chiếu khán (thị thực nhập cảnh trên hộ chiếu) khi sang thăm Mê hi cô. Canadian citizens don’t need a visa to visit Mexico.=Công dân xứ Ca na đa (Gia Nã Ðại) không cần chiếu khán nhập cảnh khi sang thăm Mê hi cô.

Cut 6

Interview 3: Maria Alvarez Did you need a visa?

Larry: Interview

Maria didn’t need a visa when she visited Mexico.=Khi sangthăm Mê hi cô. Maria không cần chiếu khán nhập cảnh.

Kathy: We’re back with our guest, Maria Alvarez.

Maria, did you need a visa when you visited Mexico?

Maria: No, I didn’t.

If you’re an American citizen, you don’t need a visa to visit Mexico.

Kathy: What if you’re not an American citizen?

Maria: Well, people from Canada—Canadian citizens—don’t need a visa.

But if you’re not an American or Canadian citizen, you need a visa to visit Mexico.

Kathy: Maria, thank you for being our guest today.

Maria: I was happy to be here.

Kathy: Let’s take a short break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Xin nghe và trả lời, căn cứ vào ý nghĩa các đoạn đã học.

Cut 7

Language Focus. Listen and answer. Was Maria born in Mexico?

Larry: Listen and answer.

Listen for the bell, then say your answer.

Max: Was Maria born in Mexico?

(ding)
(pause for answer)

Max: No, she wasn’t. She was born in the United States.

(short pause)

Max: Is Maria an American citizen?

(ding)
(pause for answer)

Max: Yes, she is. She was born in the U.S. and so she’s an American citizen.

(short pause)

Max: Did Maria need a visa when she visited Mexico?

(ding)
(pause for answer)

Max: No, she didn’t.

Max: If you’re an American citizen, you don’t need a visa to visit Mexico.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần cuối, quí vị nghe lại đoạn đàm thoại giữa hai chị em Elizabeth và Mary khi Mary tổ chức một buổi tiệc. To serve=mời, dọn. Serve meat=dọn món thịt. A vegetarian=người ăn chay. Sau khi nghe rồi, quí vị nghe lại và lập lại.

Ôn lại:

Muốn nói, Tôi sắp tổ chức một bữa tiệc, thì quí vị nói sao? I’m having a party. Tôi cần nhiều thứ, nhất là tiền. I need a lot of things, most of all, money. Tôi phải lập danh sách khách sẽ mời. I have to make a guest list. Tôi phải lo không dọn món thịt cho người ăn chay. I have to make sure not to serve meat to vegetarians. Ðồ uống.=drinks; đồ uống không có rượu=non alcoholic drinks, soft drinks.

Cut 8

Daily Dialogue: Planning a Party (Part 3)

Larry: Daily Dialogue: Planning a Party (Part 3)

Larry: Listen to the conversation.

Mary: Help!

(short pause)

Liz: What’s wrong?

(short pause)

Mary: I’m having a party and I don’t know what to do!

(short pause)

Liz: Well, first you need a guest list.

(short pause)

Mary: Okay. Guests. I need guests.

(short pause)

Liz: Then you need food and drinks.

(short pause)

Mary: Food and drinks?

(short pause)

Sounds expensive!

(short pause)

Liz: Maybe…but without food and drinks, it’s not a party.

(short pause)

Mary: All right, all right…guests, food and drinks.

(short pause)

Liz: And remember... if you invite Bob and Sally, you can’t serve meat.

(short pause)

Mary: Why not?

(short pause)

Liz: They’re vegetarians!

(short pause)

Mary: Okay…guests, food, drinks, no meat.

(short pause)

Wait…I think there’s one more thing I need.

(short pause)

Liz: What’s that?

(short pause)

Mary: Money!

(short pause)

I don’t have enough money!

(short pause)

Larry: Listen and repeat.

Liz: And remember... if you invite Bob and Sally, you can’t serve meat.

(pause for repeat)

Mary: Why not?

(pause for repeat)

Liz: They’re vegetarians!

(pause for repeat)

Mary: Okay…guests, food, drinks, no meat.

(pause for repeat)

Wait…I think there’s one more thing I need.

(pause for repeat)

Liz: What’s that?

(pause for repeat)

Mary: Money!

(pause for repeat)

I don’t have enough money!

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 113 trong Chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG