Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 110


Ðây là chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 110. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học là What does a plant need? Cây cỏ cần gì? Ðộng từ NEED nghĩa là ‘cần’. Danh từ needs nghĩa là ‘nhu cầu’. Plant khác với tree. Plant=cây thân thảo, hay các cây hoa; còn tree=cây thân mộc. AIR=không khí; HEAT=hơi nóng, LIGHT=ánh sáng. SUNLIGHT=ánh sáng mặt trời.

Chúng ta cũng học về cách dùng những mệnh đề chỉ điều kiện, bắt đầu bằng IF, nghĩa là “Nếu.” Nhận xét là nếu mệnh đề if đi trước thì có dấu phết (comma) ngăn cách mệnh đề này với mệnh đề chính. If a plant does not get enough water, it dies. Nhưng nếu mệnh đề if đi sau mệnh chính thì không dùng dấu phết để ngăn cách với mệnh đề chính. A plant dies if it does not get enough water [không có comma sau dies]. Richard Chen sắp nói về cây cỏ và cây cỏ cần gì để sống.

Cut 1

Max (voice over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Today’s unit is “What Does a Plant Need?”

This program focuses on conditional statements using “If.”

Today Richard Chen is going to talk about plants.

He’s going to talk about plants and about what plants need.

MUSIC

Kathy: Hello, Max.

Max: Hi, Kathy.

Who’s our guest today?

Kathy: Richard Chen. Do you remember him?

He’s a teacher.

He teaches science and math.

Max: And what’s he going to talk about?

Kathy: He’s going to talk about plants.

Max: About planets?

Kathy: No, about plants. You know, flowers, trees, and so on.

Max: I see... plants.

Kathy: Yes. He’s going to talk about plants and about what plants need.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần phỏng vấn, Richard Chen, thầy giáo dạy khoa học và toán, sẽ tới lớp học của con trai và sẽ giải thích rằng cây cỏ cần nước, không khí, nhiệt, và ánh sáng mặt trời để sống. If a plant doesn’t get enough water, it dies=nếu một cây không có đủ nước, nó chết. Dark room=phòng tối. Plants need light=cây cỏ cần ánh sáng.

Cut 2

Interview. Richard Chen: What does a plant need to live?

Larry: Interview

Kathy: Now it’s time for today’s interview.

Our guest today is Richard Chen.

How are you today?

Richard: Fine.

Kathy: Why do you have that plant with you?

Richard: I’m going to my son’s school.

I’m going to teach a lesson about science.

Kathy: Really?

Richard: And I’m going to ask the children some questions about plants.

Kathy: Questions?

Richard: Yes. For example, what does a plant need?

What do you think, Kathy?

What does a plant need to live?

Kathy: Water?

Richard: Yes, a plant needs water.

If a plant doesn’t get enough water, it dies.

What else? What else does a plant need?

Kathy: Uh,... light? Sunlight?

Richard: Yes, a plant needs light.

If a plant is in a dark room, what happens?

Kathy: The plant dies.

Richard: Yes, the plant dies. Plants need light.

If a plant doesn’t get enough light, it dies.

Kathy: Our guest is Richard Chen. We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation
Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại những câu bắt đầu bằng IF, như, If a plant doesn’t get enough water, it dies=nếu cây không có đủ nước, nó chết. Hay có thể nói: Without water, a plant dies.

Cut 3

Language Focus. A plant needs water.

Larry: Listen and repeat.

Max: water

A plant needs water.

(pause for repeat)

Max: If a plant doesn’t get enough water, it dies.

(pause for repeat)


Max: light

A plant needs light.

(pause for repeat)

Max: If a plant doesn’t get enough light, it dies.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tiếp, Richard Chen còn nói thêm cây cối cần các chất khác để sống, như HEAT=hơi nóng, nhiệt. A plant needs heat=cây cần hơi nóng. Some plants die in the winter if the weather gets too cold.=một số cây chết vào mùa đông nếu thời tiết trở nên lạnh quá. What else=gì nữa. What else does a plant need? Cây còn cần gì nữa để sống?

Cut 4

Interview 2. Richard Chen: What else does a plant need?

Larry: Interview


Kathy: Our guest today is Richard Chen.

He’s talking about plants.

Richard: OK, Kathy. What else does a plant need?

Kathy: Hmmm...

Richard: Well, what happens if you put a plant in a very cold place?

Kathy: It ... dies.

Richard: Yes. A plant needs heat.

If a plant doesn’t get enough heat, it dies.

Kathy: Some plants die in the winter if the weather gets too cold.

Richard: Yes, that’s right.

So plants need water, and sunlight, and heat.

Kathy: Our guest is Richard Chen. We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe câu hỏi, What happens if a plant doesn’t get enough heat? Nếu cây không có đủ nhiệt thì sao? It dies=nó chết. To happen=xẩy ra, what happens…, chuyện gì sẽ xẩy ra. Xin nghe và lập lại.

Cut 5

Language Focus. What happens if a plant doesn’t get enough heat?

Larry: Listen and repeat.

Max: A plant needs heat.

(pause for repeat)

Max: What happens if a plant doesn’t get enough heat?

(pause for repeat)

Max: If a plant doesn’t get enough heat, it dies.

(pause for repeat)

Max: A plant needs water.

(pause for repeat)

Max: What happens if a plant doesn’t get enough water?

(pause for repeat)

Max: If a plant doesn’t get enough water, it dies.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần kế tiếp, ta nghe hai cách nói: Plants also need air=cây cũng cần không khí, If plants don’t get enough air, they die=nếu cây không có đủ không khí, thì chúng chết..Nhớ lại: ‘gh’ trong ‘enough’ đọc như âm /f/: Enough. [tương tự, draught=/draft/=luồng gió; cough =ho.] Thay vì nói, If plants don’t get enough air, they die, có thể nói: Without air, plants can’t live=không có không khí, cây không sống được.

Cut 6

Interview 3. Richard Chen: Without air, plants can’t live.

Larry: Interview

Without air, plants can’t live.

Kathy: Our guest today is Richard Chen.

He’s talking about plants.

Richard, people need air to live.

If we don’t get enough air, we die.

Do plants also need air?

Richard: Yes, they do.

Without air, plants can’t live.

If plants don’t get enough air, they die.

Kathy: Thank you, Richard, for being our guest today.

Richard: Thank you, Kathy!

Kathy: Let’s take a short break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và trả lời, căn cứ vào ý nghĩa những câu đã nghe trong bài.

Cut 7

Language Focus. Listen and answer.

Larry: Listen and answer.

Listen for the bell, then say your answer.

Max: What happens if plants don’t get enough air?

(ding)
(pause for answer)

Max: They die.

If plants don’t get enough air, they die.

(short pause)


Max: Can plants live without water?

(ding)
(pause for answer)

Max: No, they can’t.

Plants can’t live without water.

(short pause)


Max: Do people need air?

(ding)
(pause for answer)

Max: Yes, we do.

Max: If we don’t get enough air, we die.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần cuối, ta nghe lại cuộc đàm thoại giữa hai chị em, Elizabeth và Mary. Mary sắp sửa soạn một bữa tiệc mời khách và những món cần phải sửa soạn. Ôn lại: guest=khách; guest list=danh sách khách sẽ mời; food=thực phẩm; drinks=đồ giải khát. Sounds expensive! Có vẻ tốn tiền. To sound=nghĩa trong bài là nghe có vẻ, tương tự như ‘seem’, động tự thuôc loại linking verb, theo sau bởi một adjective [theo sau động từ sounds là adjective ‘expensive’—sounds expensive.] Without food and drinks, it’s not a party= nếu không có đồ ăn và thức uống thì không ra một bữa tiệc. Xin nghe rồi sau đó nghe lại và lập lại.

Cut 8

Daily Dialogue: Planning a Party (Part 2)

Larry: Daily Dialogue: Planning a Party (Part 2)

One sister is going to have a party.

Sounds expensive!

Larry: Listen to the conversation.


Mary: Help!

(short pause)

Liz: What’s wrong?

(short pause)

Mary: I’m having a party and I don’t know what to do!

(short pause)

Liz: Well, first you need a guest list.

(short pause)

Mary: Okay. Guests. I need guests.

(short pause)

Liz: Then you need food and drinks.

(short pause)

Mary: Food and drinks?

(short pause)

Sounds expensive!

(short pause)

Liz: Maybe…but without food and drinks, it’s not a party.

(short pause)

Mary: All right, all right… guests, food and drinks.

(short pause)

Larry: Listen and repeat.


Liz: Then you need food and drinks.

(pause for repeat)

Mary: Food and drinks?

(pause for repeat)

Sounds expensive!

(pause for repeat)

Liz: Maybe…but without food and drinks, it’s not a party.

(pause for repeat)

Mary: All right, all right…guests, food and drinks.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 110 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG