Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo Châu Phi hoàn tất thảo luận về vụ khủng hoảng Darfur


Các nhà lãnh d?o châu Phi dã hoàn t?t nh?ng cu?c th?o lu?n v? cu?c kh?ng ho?ng t?i khu v?c Dafur ? Sudan, v?i nh?ng l?i h?a h?n s? tôn tr?ng cu?c ngung b?n v?n dã b? vi ph?m nhi?u l?n, d?ng th?i tìm cách th?c hi?n nh?ng vòng dàm phán m?i v? hòa bình.

Nh?ng cu?c th?o lu?n t?i nu?c Chad hôm th? Tu dã có s? tham d? c?a T?ng Th?ng Sudan, ông Omar Hassan Al Bashir, T?ng Th?ng nu?c Chad, ông Idriss Deby và các nhà lãnh d?o c?a các nu?c Gabon, C?ng Hòa Congo và ông Alpha Oumar Konare, Ch? t?ch ?y H?i Liên Hi?p châu Phi.

Sau m?t cu?c h?p kín, t?t c? d?u lên ti?ng kêu g?i các nhóm vu trang t?i Dafur ph?i tôn tr?ng th?a hi?p ngung b?n trong tháng Tu nam 2004, d?ng th?i yêu c?u các nhà di?u gi?i hãy s?n sàng cho nh?ng cu?c thuong thuy?t v? m?t hi?p u?c chung cu?c du?c d? trù di?n ra n?i trong tháng này.

Bu?i h?p nói trên dã du?c n?i ti?p b?ng nh?ng cu?c h?i dàm gi?a chính ph? Sudan và 2 nhóm n?i d?y chính y?u t?i Darfur.

Cu?c kh?ng ho?ng t?i Darfur dã bùng n? cách dây 2 nam, khi quân n?i d?y b?t d?u t?n công quân chính ph? và các l?c lu?ng dân quân ? R?p du?c chính quy?n Sudan h?u thu?n.

Cu?c xung d?t này dã gây thi?t m?ng cho ít nh?t là 70 ngàn ngu?i và khi?n cho hon 1 tri?u 500 ngàn ngu?i ph?i r?i b? nhà c?a di lánh n?n.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG