Đường dẫn truy cập

Israel chấp thuận kế hoạch rút dân lập cư Do Thái khỏi dải Gaza


Qu?c h?i Israel dã ch?p thu?n k? ho?ch c?a th? tu?ng Ariel Sharon rút các dân l?p cu Do Thái kh?i gi?i Gaza và phía b?c c?a b? tây sông Jordan.

Hôm th? tu, qua m?t cu?c bi?u quy?t v?i 59 phi?u thu?n và 40 phi?u ch?ng, các nhà làm lu?t Israel dã thông qua m?t d? lu?t b?i thu?ng cho 8500 dân l?p cu s? b? ?nh hu?ng trong v? tri?t thoái này. Các nhà làm lu?t cung bác dòi h?i t? ch?c m?t cu?c trung c?u dân ý v? k? ho?ch này.

K? ho?ch tri?t thoái c?a ông Sharon cung còn c?n d?n s? ch?p thu?n c?a n?i các, theo d? trù s? di?n ra vào ch? nh?t. Chính ph? c?a ông Sharon hy v?ng s? th?c thi k? ho?ch này tr? nh?t là tháng 9. Theo k?t qu? các cu?c tham dò công lu?n thì da s? ngu?i dân Israel ?ng h? k? ho?ch tri?t thoái, nhung nh?ng ngu?i theo ch? nghia qu?c gia c?c doan c?ng r?n dã ph?n d?i k? ho?ch.

K? ho?ch này v?n có co nguy tan v? n?u nhu ngân sách qu?c gia không du?c thông qua vào h?n chót là ngày 31 tháng 3, m?t th?t b?i khi?n cho chính ph? hi?n hành duong nhiên m?t h?t quy?n bính.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG