Đường dẫn truy cập

Tổ chức lương nông LHQ kêu gọi thế giới tăng cường công cuộc phòng chống bệnh cúm gà


T? ch?c luong nông Liên Hi?p Qu?c, t?c FAO, kêu g?i c?ng d?ng toàn c?u tang cu?ng công cu?c phòng ch?ng b?nh cúm gà d? tránh m?t con d?ch có th? x?y ra cho con ngu?i.

Hôm th? tu, trong thông cáo ph? bi?n v?i t? ch?c thú y th? gi?i có tr? s? t?i Paris, FAO nói r?ng c?n có nh?ng n? l?c l?n d? ngan ch?n s? lây lan c?a virut gây b?nh. FAO cho r?ng các qu?c gia b? tác d?ng c?a virut nên d?u tu vào vi?c c?i thi?n s?c kh?e c?a gia súc và cham sóc thú y, và d?i v?i các nu?c nghèo, dó là m?t n? l?c c?n d?n s? tài tr? c?a các nu?c hay t? ch?c c?p vi?n.

Theo m?t cu?c kh?o c?u g?i ý r?ng virut gây b?nh có th? t?n công t?t c? các b? ph?n trong co th?, ch? không riêng b? máy hô h?p, b?nh cúm gà có th? dã gây lây nhi?m nhi?u hon là ngu?i ta dã nghi, nhung các bác si chua phát hi?n ra du?c.

Cu?c kh?o c?u t?p trung vào hai ch? em ? Vi?t Nam, dã nh?p vi?n vì các tri?u ch?ng viêm d? d?y-ti?u d?i tràng và viêm não, là các ch?ng b?nh thông thu?ng ? Vi?t Nam.

Tuy nhiên, hai em này không có các v?n d? v? hô h?p thu?ng du?c coi là tiêu bi?u cho virút H5N1 gây b?nh cúm gà.

Em trai 4 tu?i có các d?u v?t c?a virut H5N1 trong phân, máu, mui và d?ch não, theo k?t qu? kh?o c?u c?a phòng thí nghi?m do các bác si c?a co quan t? thi?n Anh Wellcome Trust báo cáo hôm th? nam.

Trong m?t thông cáo báo chí, co quan Wellcome Trust nói r?ng các phát hi?n dó ch?ng t? là virút H5N1 có th? t?n công t?t c? các b? ph?n c?a co th?, ch? không ph?i ch? có ph?i mà thôi.

Tác gi? d?ng d?u cu?c kh?o c?u, ông Menno de Jong, m?t nhà vi trùng h?c thu?c don v? kh?o c?u lâm sàng c?a tru?ng d?i h?c Oxford có d?t co s? t?i b?nh vi?n b?nh nhi?t d?i thành ph? H? Chí Minh cho r?ng nên coi phát hi?n v?a k? là m?t c?nh báo s?m cho các bác si.

Các ca b?nh du?c mô t? trong s? ra ngày 17 tháng 2 c?a T?p Chí Y Khoa New England.

Ti?n si Michael Osterhom, giám d?c trung tâm kh?o c?u và chính sách v? b?nh lây nhi?m c?a tru?ng d?i h?c Minnesota cho r?ng thông tin này tuy ch? là bu?c d?u nhung r?t dáng quan tâm. Theo ông, có th? nhi?u ca lây nhi?m tuong t? ? Ðông nam châu Á dã b? b? qua vì các b?nh nhân v?i các tri?u ch?ng lo?i này thu?ng không du?c xét nghi?m virút cúm gà.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG