Đường dẫn truy cập

Băng video chiếu cảnh ký giả người Ý cầu xin tha mạng


Các ph?n t? n?i d?y t?i Iraq dã ph? bi?n m?t cu?n bang video cho th?y m?t ký gi? ngu?i Ý b? b?t cóc dang c?u xin tha m?ng và kêu g?i quân d?i nu?c ngoài tri?t thoái.

Trong m?t do?n phim chi?u trên truy?n hình Ý hôm nay, bà Giuliana Sgrena dã c?u xin nhân dân Ý làm áp l?c bu?c chính ph? rút quân ra kh?i Iraq.

Nhãn dán trên cu?n bang video ghi nh?ng ch? Mujahedeen không biên gi?i b?ng ch? ? R?p.

Chua rõ ngay cu?n bang du?c th?c hi?n vào lúc nào.Ký gi? c?a nh?t báo Il Manifesto có tr? s? ? Rome dã b? b?t hôm 4 tháng 2 trong khi th?c hi?n các cu?c ph?ng v?n trên du?ng ph? g?n tru?ng d?i h?c Baghdad.

N? phóng vien Guiliana Sgrena c?a t? Il Manifesto trong có v? m?t m?i và nhi?u lúc b?t khóc trong khi nói b?ng hai th? ti?ng Pháp và Ý. Sau bà là tên c?a m?t t? ch?c Mujahedeen Không Biên Gi?i ít ngu?i bi?t d?n vi?t b?ng ti?ng ? R?p.

Hôm nay qu?c h?i Ý s? b? phi?u xem có nên ti?p t?c s? m?ng quân s? t?i Iraq t?i ngày 30 tháng 6 hay không.

Trong khi dó, nhân vât Shia có tri?n v?ng lên làm Th? Tu?ng trong chính ph? m?i c?a Iraq nói là s? d?t vi?c ch?m d?t tình tr?ng b?o d?ng lên uu tiên hàng d?u. Ông Ibrahim Al-Jaafari c?a Liên Minh Iraq Th?ng Nh?t còn nói là ông s? không thúc d?y vi?c tri?t thoái t?c th?i l?c lu?ng Hoa K? ra kh?i Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG