Đường dẫn truy cập

Mức sản xuất cà phê của Việt Nam giảm 5% so với năm ngoái


Theo Thông T?n Xã Reuters, ngu?i ta tiên li?u là mùa cà phê nam nay t?i Vi?t Nam, nu?c s?n xu?t nhi?u cà phê Robusta nh?t th? gi?i, s? thu ho?ch du?c kho?ng 807 ngàn 500 t?n, t?c là 5% ít hon s? tiên doán c?a th? tru?ng vào lúc g?t hái mùa nam ngoái.

M?t cu?c nghiên c?u c?a 3 công ty nu?c ngoài và 3 công ty qu?c doanh th?y r?ng vì mùa khô t?i s?m hon m?i khi nên m?c s?n xu?t cà phê gi?a tháng 10 nam ngoái và tháng Giêng nam nay dã s?t gi?m.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG