Đường dẫn truy cập

25 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công tự sát tại Iraq


Nhà ch?c trách Iraq cho hay, ít nh?t dã có 25 ngu?i thi?t m?ng và nhi?u ngu?i khác b? thuong trong hai cu?c t?n công t? sát nh?m vào c?nh sát t?i Iraq ngày hôm nay.

Các gi?i ch?c nói r?ng v? dánh bom th? nh?t x?y ra t?i Mosul do m?t ngu?i dánh bom deo ch?t n? trong mình khi d?ng gi?a m?t nhóm c?nh sát viên trong m?t b?nh vi?n khi?n ít nh?t 11 ngu?i thi?t m?ng.

Và t?i thành ph? Baquba, m?t xe bom phát n? ? bên ngoài c?ng chính c?a m?t tr? s? c?nh sát d?a phuong làm ít nh?t 14 ngu?i thi?t m?ng.

T? ch?c al-Qaida t?i Iraq c?a Abu Musab al-Zarqawi dã nh?n trách nhi?m v? c? hai cu?c t?n công này trong m?t trang thông tin trên Internet.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG