Đường dẫn truy cập

Ông Abbas và ông Sharon chấp nhận lời mời tới Tòa Bạch Ốc


Ngo?i Tru?ng Hoa K? Condoleeza Rice nói r?ng nhà lãnh d?o Palestine, Mahmoud Abbas, và Th? Tu?ng Ariel Sharon c?a Israel dã ch?p nh?n l?i m?i t?i vi?ng tham Tòa B?ch ?c vào hai d?p khác nhau.

Bà Rice dã loan báo v? các chuy?n vi?ng tham này ngày hôm nay, sau các cu?c h?p riêng r? v?i ông Abbas cung nhu v?i ông Sharon. Các nhà lãnh d?o Israel và Palestine s? d? h?i ngh? thu?ng d?nh vùng Trung Ðông t?i Cairo vào ngày mai.

Ông Uraib el-Rantawi, ngu?i d?ng d?u Trung Tâm Nghiên C?u Chính Tr? al-Quds ? Jordan nói r?ng, ông tin là c? hai phía dã s?n sàng cho hòa bình. Ông el-Rantawi nói d?i ý r?ng dây là di?m kh?i d?u r?t quan tr?ng d?i v?i ti?n trienh hòa bình gi?a Israel và Palestine.

Tru?c khi r?i kh?i vùng Trung Ðông, bà Rice nói r?ng bà tin là h?i ngh? thu?ng d?nh v?a k? s? thành công. Tru?c dó, sau khi h?i dàm v?i ông Abbas t?i vùng Tây Ng?n sông Jordan, bà Rice nói r?ng Hoa K? s? cung c?p ngay 40 tri?u dô la vi?n tr? cho Palestine.

Kho?n tài tr? này n?m trong 350 tri?u dô la mà T?ng Th?ng Bush dã h?a vi?n tr? cho ngu?i Palestine. Bà Rice cung loan báo vv? vi?c b? nhi?m Trung Tu?ng William Ward làm di?u ph?i viên c?a Hoa K? cho vi?c ph?c h?i ti?n trình hòa bình vùng Trung Ðông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG