Đường dẫn truy cập

Sự hy sinh dũng cảm của một quân nhân người Việt phục vụ trong TQLC Hoa Kỳ tại Iraq


M?t quân nhân ngu?i Vi?t ph?c v? trong Th?y Quân L?c Chi?n Hoa K? b? thi?t m?ng t?i Iraq dã du?c truy t?ng qui ch? công dân M? trong m?t bu?i l? du?c t? ch?c hôm th? Nam tu?n tru?c trong vùng ph? c?n th? dô Washington. Nhi?u co quan truy?n thông t?i Hoa K? dã nh?c d?n s? hy sinh c?a quân nhân này trên chi?n tru?ng Iraq mà m?t s? chi ti?t dã du?c Tr?n Nam ghi nh?n nhu sau:

Theo th?ng kê thì hàng nam có kho?ng m?t tri?u ngu?i t? nhi?u nu?c trên th? gi?i dã tr? thành công dân M? qua các th? t?c nh?p t?ch t?i Hoa K?. Ð?i v?i nhi?u di dân thì dây là m?t mo u?c, m?t kh?i d?u cho ti?n trình xây d?ng m?t tuong lai t?t d?p hon nh? nh?ng di?u ki?n thu?n l?i và co h?i do qui ch? này mang l?i, d? thang ti?n cho b?n thân và gia dình.

Mo u?c dó dã d?n v?i anh Lê Bình, 21 tu?i, khi anh du?c ch?p thu?n tr? thành công dân M? hôm th? Nam, 27 tháng Giêng, trong m?t bu?i l? du?c t? ch?c m?t cách don gi?n nhung trang nghiêm trong khuôn viên c?a m?t co quan quân s? Hoa K? t?i th? dô Washington .

Tuy nhiên di?u dáng ti?c là anh Bình dã không th? d?n d? bu?i l? này vì anh dã hy sinh trên chi?n tru?ng Iraq và dang an ngh? t?i nghia trang qu?c gia Arlington, trong vùng ph? c?n th? dô Washington.

H? si nh?t Lê Bình dã b? t? thuong hôm mùng 3 tháng 12 nam 2004, cùng v?i m?t quân nhân Th?y Quân L?c Chi?n khác khi anh và các d?ng d?i ra s?c ngan ch?n m?t chi?c xe bom t? sát ch? hon 227 kilô ch?t n? lao vào m?t can c? quân s? Hoa K? t?i Iraq.

Theo l?i viên si quan ch? huy c?a anh, Ð?i Úy Christopher Curtain thì n?u chi?c xe bom này l?t du?c vào bên trong doanh tr?i thì con s? t?n th?t v? nhân m?ng s? cao hon g?p b?i.

Trong b?c thu du?c tuyên d?c trong bu?i l? truy t?ng qui ch? công dân M?, Ð?i Úy Christopher vi?t r?ng hành d?ng d?y can d?m vào nh?ng gi? phút chót trong cu?c d?i c?a mình, quân nhân Lê Bình dã c?u du?c m?ng s?ng c?a nhi?u ngu?i khác. Hành d?ng anh hùng dó s? du?c chúng tôi ghi nh? mãi mãi.

T ru?c dó song thân c?a anh Lê Bình dã t? Vi?t Nam sang Hoa K? d? d? l? an táng cho ngu?i con trai t?i nghia trang Arlington. Thân ph? c?a anh, m?t c?u quân nhân t?ng chi?n d?u bên c?nh quân d?i d?ng minh Hoa K? trong cu?c chi?n tranh Vi?t Nam nói r?ng tuy dau bu?n nhung ông hãnh di?n vì dã có m?t ngu?i con can d?m nhu v?y.

Lê Bình là m?t trong s? 54 ngu?i không ph?i là công dân M? trong quân d?i Hoa K? b? thi?t m?ng trong khi chi?n d?u t?i Iraq và dã du?c truy t?ng qui ch? công dân M?.

Trong s? nh?ng ngu?i t? tr?n và du?c truy t?ng quy ch? công dân M? nhu v?a k? còn có nh?ng ngu?i g?c Mêhicô, Philipine, Nam Tri?u Tiên, ?n Ð?, Trung Qu?c, Thái Lan và Nh?t b?n.

Theo u?c tính thì có d?n 37 ngàn ngu?i thu?c nhi?u nu?c khác trên th? gi?i dang ph?c v? trong các quân binh ch?ng c?a quân d?i M?, trong dó có kho?ng 7000 ngu?i trong quân ch?ng Th?y Quân L?c Chi?n.

Sau khi x?y ra nh?ng cu?c t?n công kh?ng b? ngày 11 tháng 9 t?i New York và Washington, T?ng Th?ng Hoa K? George W. Bush dã ký m?t d?o lu?t kêu g?i gi?i quy?t nhanh chóng don xin nh?p t?ch M? c?a các ngo?i ki?u và nh?ng ngu?i không ph?i là công dân M? dang ph?c v? v?i tu cách là quân nhân hi?n d?ch trong quân d?i Hoa K? trong cu?c chi?n ch?ng kh?ng b?.

Lu?t v?a k? cung cho phép truy t?ng quy ch? qu?c t?ch M? cho các quân nhân hi?n d?ch không ph?i là công dân M? b? thi?t m?ng trong khi ph?c v? trong quân d?i Hoa K?. Ngoài ra nh?ng ngu?i trong gia dình t? si thu?c thành ph?n này cung du?c dành s? c?u xét d?c bi?t khi h? xin hu?ng các quy?n l?i v? di dân.

Lê Bình d?t chân d?n Hoa K? vào nam 1991 cùng v?i gia dình ngu?i c?u vào lúc anh 8 tu?i và du?c gia dình này nuôi du?ng t?i thành ph? Alexandria ? Ti?u Bang Virginia trong khi thân ph? c?a anh dang b? giam c?m trong m?t tr?i tù du?c g?i là c?i t?o sau khi mi?n Nam b? roi vào tay quân C?ng S?n B?c Vi?t vào nam 1975.

Ngay sau khi t?t nghi?p Trung H?c, anh Bình dã tình nguy?n gia nh?p Th?y Quân L?c Chi?n Hoa K? vào nam 2002. Theo l?i nh?ng ngu?i trong gia dình thì dây là u?c mo c?a anh, và cung gi?ng nhu nhi?u ngu?i Vi?t t? n?n khác, anh mu?n tr? thành công dân M?. Sau th?i gian ph?c v? t?i Iraq, b?t d?u t? nam 2003, anh dã tình nguy?n sang ph?c v? t?i Iraq l?n th? hai trong nam ngoái.

Dân bi?u James Moran c?a Ti?u Bang Virginia, noi có khá dông ngu?i Vi?t sinh s?ng trong vùng ph? c?n th? dô Washington, là ngu?i dã chú ý r?t nhi?u vào tinh th?n ph?c v? và gia c?nh c?a anh Lê Bình. Ông nói r?ng ông s? d? trình m?t d? lu?t t?i Qu?c H?i, d? ngh? c?p qui ch? công dân M? cho thân ph? c?a anh Lê Bình, xét theo s? hy sinh anh dung c?a anh t?i Iraq và nh?ng hình ph?t mà ngu?i cha c?a anh dã ph?i gánh ch?u trong th?i gian b? giam gi? trong tr?i tù C?ng S?n vì dã chi?n d?u bên c?nh quân d?i d?ng minh Hoa K? trong chi?n tranh Vi?t Nam.

Các d?ng d?i c?a anh Lê Bình trong Th?y Quân L?c Chi?n và các quân binh ch?ng khác trong quân d?i Hoa K?, qua Internet, dã g?i nh?ng l?i chia bu?n d?n gia dình c?a ngu?i quá c? và ca ng?i s? dung c?m cung nhu tinh th?n ph?c v? c?a anh trên chi?n tru?ng Iraq. H? nói r?ng dù ch? là m?t di dân và không ph?i là công dân M? nhung anh v?n s?n sàng dem m?ng s?ng c?a mình d? ph?c v? cho m?t d?t nu?c mà anh yêu m?n.

M?t trong s? nh?ng b?c thu c?a ngu?i M? du?c ph? bi?n trên Internet có do?n vi?t r?ng dây là m?t câu chuy?n khi?n cho ngu?i ta kinh ng?c. Anh Bình sang chi?n d?u t?i Iraq không ph?i ch? m?t l?n mà anh dã tình nguy?n sang l?n th? hai. Vào th?i di?m mà m?t s? ngu?i trong chúng ta, nh?ng công dân M? th?t s?, dã t? ch?i sang Iraq, ho?c dã không trình di?n nh?p ngu, thì ngu?i thanh niên dung c?m này dã tình nguy?n di Iraq d?n 2 l?n d? làm tròn ph?n v? c?a mình cho m?t d?t nu?c mà anh mu?n tr? thành công dân. Th?t là dau bu?n khi nghe tin anh t? tr?n vì b?t c? s? m?t mát sinh m?ng nào cung là m?t th?m k?ch cho dù dó là th?c t? c?a chi?n tranh.

Ð?i v?i nhi?u ngu?i trong c?ng d?ng ngu?i Vi?t h?i ngo?i thì cái ch?t c?a anh Lê Bình, m?t ngu?i tr? Vi?t Nam t?i m?t d?t nu?c xa l? nhu Iraq không ph?i là di?u vô nghia. Anh dã hi?n thân cho lý tu?ng t? do t?i ph?n d?t này c?a th? gi?i, noi mà ngu?i dân, v?i s? giúp d? c?a Hoa K? và các nu?c trong th? gi?i t? do, dang ra s?c tái thi?t d?t nu?c và xây d?ng dân ch? sau nhi?u nam s?ng du?i s? áp b?c c?a m?t ch? d? d?c tài toàn tr?. S? hy sinh c?a anh Bình l?i càng có ý nghia hon khi anh dã dóng góp xuong máu c?a mình cho nu?c M?, noi dã dang tay dón nh?n hon m?t tri?u ngu?i Vi?t di tìm t? do k? t? khi mi?n Nam th?t th? cách dây g?n 30 nam.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG