Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Phan Văn Khải ra lệnh cho dân chúng ngừng nuôi mới thủy cầm và chim cút


Th? tu?ng Vi?t Nam, ông Phan Van Kh?i, dã ra l?nh cho dân chúng ng?ng nuôi m?i th?y c?m và chim cút d? ngan ch?n dà lây lan c?a d?ch cúm gà dang hoành hành ? 33 trong s? 64 t?nh, thành ph? trên c? nu?c.

Trong b?n tin dánh di t? Hà n?i hôm th? sáu, phái viên hãng thông t?n Pháp trích l?i C?c tru?ng C?c Thú y Bùi Quang Anh nói r?ng ch? th? c?m dân chúng ?p tr?ng, s?n xu?t con gi?ng, và nuôi m?i v?t, ngan, ng?ng, và chim cút có hi?u l?c ngay t?c th?i.

Ông Bùi Quang Anh nói thêm r?ng hi?n gi? gi?i h?u trách chua quy?t d?nh v? vi?c l?nh này s? du?c áp d?ng cho d?n khi nào. Cung theo l?i ông Bùi Quang Anh, các lo?i th?y c?m và chim cút có th?i gian mang m?m b?nh dài hon gà và vì th?y c?m thu?ng xuyên di chuy?n trên sông nu?c nên nguy co lây nhi?m, phát tán d?ch b?nh cung cao hon và khó ki?m soát hon.

H?i d?u tu?n này, T? ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c và T? ch?c Thú y Th? gi?i cung dã ph? bi?n m?t thông cáo chung, trong dó nói r?ng d? ?ng phó v?i tình hình d?ch b?nh hi?n nay, gi?i h?u trách Vi?t Nam c?n ph?i gi?m thi?u dáng k? nguy co lây lan cúm gia c?m t? các lo?i th?y c?m sang các lo?i gia c?m.

M?t viên ch?c c?a s? Thú y thành ph? H? chí Minh cho phái viên AFP bi?t r?ng th? dô thuong m?i c?a Vi?t Nam dã b?t d?u gi?t toàn b? s? v?t hon 200 ngàn con trong thành ph? d? ngan không cho cúm gia c?m lây sang ngu?i.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG