Đường dẫn truy cập

Việt Nam đang nỗ lực để ngăn chặn dịch cúm gia cầm


Phái viên Reuters cho bi?t Vi?t Nam dang ? trong giai do?n kh?n truong c?a cu?c chi?n ch?ng d?ch cúm gia c?m và các qu?c gia và t? ch?c c?p vi?n s? du?c yêu c?u tr? giúp thêm.

Theo tu?ng thu?t hôm th? sau c?a hãng thông t?n Reuters, d?i di?n T? ch?c Luong Nông Liên Hi?p Qu?c t?i Vi?t Nam, ông Anton Rychner nói r?ng B? tru?ng Nông nghi?p Cao Ð?c Phát dã ?y nhi?m cho t? ch?c này cùng v?i T? ch?c Y t? Th? gi?i di?u h?p nh?ng n? l?c phòng ch?ng cúm gà t?i Vi?t Nam.

Cung theo l?i ông Rychner, vào ngày 21 tháng này hai co quan v?a k? s? h?p v?i các d?i di?n c?a Nh?t b?n, Ðan M?ch, Anh qu?c, Co quan Phát tri?n Liên Hi?p Qu?c, và Ngân hàng Th? gi?i d? th?o lu?n v? vi?c tr? giúp cho Vi?t Nam.

Trong khi dó, ngu?i c?m d?u ngành y t? c?a chính ph? H?ng kông cho hay chính quy?n d?c khu hành chánh c?a Trung qu?c này dang theo dõi ch?t ch? tình hình d?ch cúm gà ? Vi?t Nam, tuy nguy co H?ng kông b? lây nhi?m n?m ? m?c th?p.

Theo l?i C?c tru?ng Y t? York Chow, lý do ch? y?u khi?n H?ng kông quan tâm v? tình hình ? Vi?t Nam là gia c?m ? dó không du?c ch?ng ng?a và có khá nhi?u th?y c?m có th? mang m?m b?nh.

Bác si York Chow cho bi?t thêm r?ng gi?i h?u trách dang áp d?ng nhi?u bi?n pháp phòng ng?a nhu phân phát gi?y bu?m v? cúm gà cho hành khách di l?i gi?a Vi?t Nam và H?ng kông, và gi? h? so danh tánh c?a t?t c? hành khách trên m?i chuy?n bay d? ti?n vi?c theo dõi trong tru?ng h?p phát giác có ca b?nh cúm gà.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG