Đường dẫn truy cập

Việt Nam muốn được sự tiếp tay của quốc tế trong việc chẩn đoán bệnh cúm gà


B?n tin c?a New York Times ghi nh?n l?i Ông Anton Rychener, d?i di?n c?a co quan luong nông Liên Hi?p Qu?c t?i Vi?t Nam cho bi?t các gi?i ch?c c?a Vi?t Nam mu?n du?c s? ti?p tay c?a các nhà d?ch t? h?c, b?nh lý h?c, chuyên viên thú y cung nhu thi?t b? phòng thí nghi?m d? ch?n doán b?nh. Vi?t Nam dã bãi b? nhi?u h?n ch? dã áp d?ng d?i v?i vi?n tr? nu?c ngoài mà Vi?t Nam dã nh?n trong v? b?t phát cúm gà cách dây 1 nam.

Hôm th? ba, ?y h?i châu Âu t?i Vi?t Nam thông báo s? cung c?p 600 ngàn Euro d? mua thi?t b? phòng thí nghi?m và các d?ng c? cham sóc b?nh nhân kh?n c?p và d? giúp nhân viên y t?.

Vi?n tru?ng vi?n thú y trung uong t?i Hà N?i cho bi?t Vi?t Nam s? b?t d?u th? thu?c ch?ng ng?a c?a Hà Lan và Trung Qu?c cho 6 ngàn gia c?m vào cu?i tháng này. Gia c?m s? du?c theo dõi sát trong 6 tháng d? xác d?nh hi?u qu? tru?c khi xét t?i vi?c ch?ng ng?a t?p th?.

Nam ngoái, Vi?t Nam dã c?m bán và chuyên ch? gà v?t trong d?p T?t, nhung nam nay chua th?y áp d?ng bi?n pháp h?n ch? nào. Ch? có m?t s? tr?m ki?m soát du?c thi?t l?p bên ngoài các t?nh thành l?n d? ki?m ch?ng là gà v?t dã du?c thanh tra và phát xu?t t? nh?ng khu v?c không có d?ch cúm gà.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG