Đường dẫn truy cập

Việt Nam muốn được sự tiếp tay của quốc tế trong việc chẩn đoán bệnh cúm gà


B?n tin c?a New York Times ghi nh?n l?i Ông Anton Rychener, d?i di?n c?a co quan luong nông Liên Hi?p Qu?c t?i Vi?t Nam cho bi?t các gi?i ch?c c?a Vi?t Nam mu?n du?c s? ti?p tay c?a các nhà d?ch t? h?c, b?nh lý h?c, chuyên viên thú y cung nhu thi?t b? phòng thí nghi?m d? ch?n doán b?nh. Vi?t Nam dã bãi b? nhi?u h?n ch? dã áp d?ng d?i v?i vi?n tr? nu?c ngoài mà Vi?t Nam dã nh?n trong v? b?t phát cúm gà cách dây 1 nam.

Hôm th? ba, ?y h?i châu Âu t?i Vi?t Nam thông báo s? cung c?p 600 ngàn Euro d? mua thi?t b? phòng thí nghi?m và các d?ng c? cham sóc b?nh nhân kh?n c?p và d? giúp nhân viên y t?.

Vi?n tru?ng vi?n thú y trung uong t?i Hà N?i cho bi?t Vi?t Nam s? b?t d?u th? thu?c ch?ng ng?a c?a Hà Lan và Trung Qu?c cho 6 ngàn gia c?m vào cu?i tháng này. Gia c?m s? du?c theo dõi sát trong 6 tháng d? xác d?nh hi?u qu? tru?c khi xét t?i vi?c ch?ng ng?a t?p th?.

Nam ngoái, Vi?t Nam dã c?m bán và chuyên ch? gà v?t trong d?p T?t, nhung nam nay chua th?y áp d?ng bi?n pháp h?n ch? nào. Ch? có m?t s? tr?m ki?m soát du?c thi?t l?p bên ngoài các t?nh thành l?n d? ki?m ch?ng là gà v?t dã du?c thanh tra và phát xu?t t? nh?ng khu v?c không có d?ch cúm gà.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG