Đường dẫn truy cập

SaigonTourist dự định đầu tư 44 triệu 300 ngàn đôla để xây dựng và nâng cấp các cơ sở du lịch


Cung theo tin c?a Yahoo trên m?ng, công ty SaigonTourist c?a Vi?t Nam d? d?nh d?u tu 44 tri?u 300 ngàn dôla d? xây d?ng và nâng c?p các co s? du l?ch trong nam nay. Trong t?ng s? ti?n này, 200 t? d?ng s? du?c chi vào vi?c b?i thu?ng chi?m d?t cho 8 d? án l?n.

Ngân kho?n còn l?i s? du?c s? d?ng d? xây d?ng Trung tâm tri?n lãm Nam Saigon và m? r?ng d?a di?m du l?ch Saigon-Côn Ð?o và Saigon Touris Portits, cung nhu các khách s?n c?a công ty, trong dó có các khách s?n Rex, Continental và Ð?ng Kh?i.

Saigontourist cung s? d?n thêm 120 t? d?ng d? xây d?ng các co s? h? t?ng khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG