Đường dẫn truy cập

Phỏng vấn cô Hoàng Lan, một phụ nữ sinh sống tại Hà Nội về sinh hoạt Tết tại thủ đô Việt Nam


Ch? còn vài ngày n?a là ngu?i Vi?t ? trong nu?c cung nhu ? nu?c ngoài dón m?ng T?t nguyên dán. Trong không khí dón xuân, Minh Phu?ng dã ti?p xúc v?i m?t ph? n? sinh s?ng t?i Hà N?i d? nói chuy?n v? ngày l? c? truy?n này.

Cô Hoàng Lan hi?n dang s?ng t?i Hà N?i. Cô cho bi?t cô dang làm vi?c cho m?t vi?n nghiên c?u và có tham gia m?t công ty v? hoa c?a Ðà L?t. Cô sinh tru?ng ? m?t thành ph? nh?, nhung dã s?ng t?i Hà N?i t? thu? nh?, và dã an trên 30 cái t?t t?i th? dô.

XS
SM
MD
LG