Đường dẫn truy cập

Bài diễn văn về tình trạng liên bang của tổng thống Bush


T?i hôm qua, t?ng th?ng Bush dã phác ho? nh?ng v?n d? uu tiên cho nhi?m k? th? nhì c?a ông trong bài di?n van hàng nam v? tình tr?ng liên bang Hoa k?.

Thông tín viên Scott Stearns c?a dài Ti?ng nói Hoa K? t?i Tòa B?ch ?c tu?ng trình r?ng ông Bush cho bi?t ông s? ti?p t?c theo du?i dân ch? t?i Trung Ðông và s? thúc d?y nh?ng thay d?i trong chuong trình an sinh xã h?i t?i Hoa k?.

Ð? dánh d?u ngày du?c tái b?u vào m?t nhi?m k? th? nhì, t?ng th?ng Bush tuyên b? tru?c qu?c h?i r?ng t?t c? m?i ngu?i ? dó d?u chia x? m?t d?c ân l?n v?i t?t c? nh?ng ngu?i khác trên th? gi?i dang n?m gi? nh?ng ch?c v? công c?. Ông nói:

Chúng ta dã du?c b?u lên nh? nh?ng lá phi?u c?a ngu?i dân mà chúng ta ph?c v?. Và dây là m?t d?c ân mà chúng ta chia x? v?i các lãnh t? tân c? cu? Afghanistan, c?a lãnh th? Palestine, c?a Ukraina và c?a m?t nu?c Iraq t? do và có ch? quy?n.

Ph?n l?n bài di?n van c?a t?ng th?ng Bush dã t?p chú vào n? l?c ph? bi?n t? do ,vì theo ông n?u t?t c? m?i khu v?c trên th? gi?i ti?p t?c s?ng trong tuy?t v?ng và l?n lên trong thù h?n thì nh?ng noi dó s? tr? thành noi thu hút quân kh?ng b? d? de d?a Hoa k? và các nu?c khác trong nhi?u th?p niên t?i.

Nh?c l?i bài di?n van nh?m ch?c, ông Bush nói r?ng Hoa k? h? tr? nh?ng phong trào dân ch? t?i Trung Ðông và các noi khác, v?i m?c tiêu t?i h?u là ch?m d?t b?o ngu?c.

Hoa k? không có quy?n, không có ý mu?n và không có ý d?nh áp d?t hình th?c chính ph? c?a chúng ta lên b?t c? nu?c nào khác. Ðây là m?t tong nh?ng di?m khác bi?t chính y?u gi?a chúng ta và nh?ng k? thù c?a chúng ta. H? tìm cách áp d?ït và m? r?ng m?t d? qu?c dàn áp, trong dó m?t nhóm nh? nh?ng lãnh t? t?ï phong và tàn b?o dã ki?m soát t?t c? m?i khiá c?nh c?a d?i s?ng c?a m?i ngu?i. M?c tiêu c?a chúng ta là xây d?ng và duy trì m?t c?ng d?ng các nu?c t? do và d?c l?p, v?i nh?ng chính ph? dáp ?ng dòi h?i c?a ngu?i dân và ph?n ánh n?n van hoá c?a chính h?.

T?ng th?ng Bush nói r?ng quân kh?ng b? dã ch?n bi?u l? l?p tru?øng c?a chúng t?i Iraq b?i vì dó là m?t m?t tr?n quan tr?ng trong cu?c chi?n ch?ng kh?ng b?. Tuy nhiên, ông nói r?ng s? c? tri di b?u dông hon d? li?u t?i các cu?c b?u c? hôm ch? nh?t ? Iraq cho th?y là m?t nhóm nh? nh?ng k? c?c doan s? không làm d?o ngu?c ý chí c?a ngu?i dân Iraq du?c. Ông nói:

Và s? chi?n th?ng c?a t? do t?i Iraq s? c?ng c? m?t d?ng minh m?i trong cu?c chi?n ch?ng kh?ng b? , gây h?ng kh?i cho nh?ng ngu?i ch? truong c?i cách t? Damascus t?i Teheran, mang l?i thêm nhi?u hy v?ng và ti?n b? cho m?t khu v?c b?t ?n, và nh? dó s? g?t b? du?c m?t m?i de do? kh?ng khi?p kh?i d?i s?ng c?a con cháu h?.

Ông Bush nói ti?p r?ng vì nh?ng nu?c dân ch? tôn tr?ng nhân dân nu?c h? và láng gi?ng c?a h? cho nên vi?c thang ti?n t? do s? dua t?i hòa bình.

Ð? thang ti?n hòa bình t?i kh?p vùng Trung Ðông, t?ng th?ng Bush nói r?ng Hoa k? ph?i d?i phó v?i nh?ng th? ch? ti?p t?c che ch? cho quân kh?ng b? và tìm cách s? h?u vu khí h?t nhân. Ông nói r?ng Lybia v?n còn d? cho quân kh?ng b? x? d?ng m?t ph?n lãnh th? c?a h? và c?a Lebanon.

Ông Bush nói r?ng Iran v?n còn là nu?c chính trên th? gi?i b?o tr? kh?ng b?, th? d?c vu khí h?t nhân trong khi không mang l?i t? do cho ngu?i dân , là di?u mà h? dang muu tìm và dáng du?c hu?ng. Oâng nói v?i nhân dân Iran r?ng ch?ng nào mà h? ti?p t?c dòi h?i t? do cho chính h? thì Hoa k? v?n ti?p t?c h? tr? h?.

Trong cu?c xung d?t gi?a Israel và Palestine, t?ng th?ng Bush yêu c?u qu?c h?i chu?n chi 350 tri?u dôla d? tài tr? nh?ng c?i cách chính tr?, kinh t? và an ninh cho ngu?i Palestine.

V?i vi?c ngo?i tru?ng M? Condoleezza Rice hôm nay lên du?ng sang Trung Ðông d? h?p v?i các lãnh t? Israel và Palestine, t?ng th?ng Bush nói r?ng nh?ng kh?i d?u c?a c?i cách và dân ch? t?i nh?ng lãnh th? Palestine dang cho th?y s?c m?nh c?a t? do d? vu?t thoát ra kh?i nh?ng hành vi b?o d?ng và th?t b?i tru?c dây. Ông Bush nói:

M?c tiêu có hai nu?c dân ch?, Israel và Palestine s?ng c?nh nhau trong hoà bình dang n?m trong t?m tay v?i, và Hoa k? s? giúp h? d?t du?c m?c tiêu này.

M?c tiêu d?i n?i d?u tiên torng nhi?m k? th? nhì c?a t?ng thh?ng Bush là c?i t? chuong trình an sinh xã h?i. Oâng Bush mu?n nh?ng nguòi tr? tu?i dang làm vi?c s? d?u tu m?t ph?n ti?n thu? an sinh xã h?i c?a h? vào nh?ng chuong m?c tu d? có th? ki?m l?i nhi?u hon.

Ð?ng dân ch? thì nói r?ng k? ho?ch này có nghia là gi?i tr? có th? m?t s? ti?n ti?t ki?m c?a h? vì các th? tru?ng tài chánh b?p bênh.

Ông Bush nói r?ng chuong trình c?a ông s? h?n ch? s? ti?n d?u tu vào vi?c mua trái phi?u c?a chính ph? và c? ph?n ch?ng khoán , và s? doan ch?c r?ng ti?n d?u tu c?a h? s? không m?t vào nh?ng chi phí ng?m c?a các công ty ch?ng khoán.

Hôm nay t?ng th?ng Bush lên du?ng di qu?ng bá chuong trình an sinh xã h?i c?a ông v?i hai ngày d?c di?n van t?i các ti?u bang North Dakota, Montana, Nebraska, Arkansas và Florida.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG