Đường dẫn truy cập

Việt Nam ghi nhận thêm một ca bệnh cúm gà, nâng tổng số nhiễm bệnh lên tới 17 người


Tin c?a hãng thông t?n di?n t? Xinhuanet dánh di t? Hà n?i hôm th? tu cho hay Vi?t Nam ghi nh?n thêm m?t ca b?nh cúm gà, nâng t?ng s? ca nhi?m b?nh lên t?i 17 ngu?i tính t? tháng 12 nam ngoái.

M?t v? bác si ? Vi?n Y h?c lâm sàng các b?nh nhi?t d?i ? Hà n?i cho phái viên Xinhuanet bi?t r?ng b?nh nhân m?i nh?t này là m?t ngu?i dàn ông 24 tu?i, du?c nh?p vi?n hôm 25 tháng giêng, và theo k?t qu? xét nghi?m do Vi?n V? Sinh D?ch t? Trung uong th?c hi?n, b?nh nhân dã nhi?m vi rút H5N1.

Hôm th? ba v?a qua, Liên hi?p Âu châu dã cam k?t vi?n tr? cho Vi?t Nam 600 ngàn euro d? mua các b? thi?t b? c?p c?u và th? nghi?m d?u tiên d? ?ng phó v?i nh?ng ca b?nh cúm gà noi con ngu?i.

Cam k?t v?a k? du?c loan báo sau khi Vi?t Nam và T? ch?c Y t? Th? gi?i lên ti?ng kêu g?i c?ng d?ng qu?c t? tr? giúp cho các n? l?c nh?m ki?m soát d?ch cúm gia c?m dã gi?t ch?t t?ng c?ng 45 ngu?i ? Vi?t Nam, Thái lan và Kam Pu Chia, và hàng tram tri?u gà v?t ? nhi?u nu?c Á Châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG