Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Bush sẽ đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang


T?ng Th?ng Bush t?i nay d?c bài di?n van v? tình tr?ng liên bang, d? ra nh?ng m?c tiêu cho nhi?m k? th? nhì c?a ông.

Phát ngôn viên Tòa B?ch ?c Scott McClelland nói r?ng T?ng Th?ng s? dùng m?t ph?n trong bài di?n van tru?c lu?ng vi?c qu?c h?i d? d? c?p t?i vi?c thang ti?n t? do trên th? gi?i.

Theo ông, T?ng Th?ng Bush s? d? cao cu?c bàu c? hôm Ch? Nh?t t?i Iraq và các cu?c bàu c? thành công t?i Afghanistan và trên vùng lãnh th? Palestine.

V? các v?n d? d?i n?i, theo phát ngôn viên McClelland, T?ng Th?ng s? d? ra nh?ng nét d?i cuong v? k? ho?ch c?a ông nh?m c?i t? k? ho?ch huu b?ng c?a chính ph? liên bang có cái tên là An Sinh Xã H?i.

M?t vài nhà l?p pháp mu?n T?ng Th?ng dùng bài di?n van d? loan báo m?t chi?n lu?c d?c bi?t v? vi?c rút quân ra kh?i Iraq.

Các lãnh t? c?a d?ng Dân Ch? d?i l?p s? có ph?n ?ng chính th?c d?i v?i T?ng Th?ng ngay sau khi ông k?t thúc bài di?n van v? tình tr?ng liên bang.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG