Đường dẫn truy cập

Vatican: Đức Giáo Hoàng đang bình phục


Gi?i h?u trách t?i Tòa Thánh Vatican cho hay Ð?c Giáo Hoàng Gioan Phao Lô dang bình ph?c sau khi du?c dua vào b?nh vi?n t?i th? Ba vì b?nh cúm khi?n Ngài khó th?.

M?t b?n tuyên b? c?a Tòa Thánh nói r?ng d?c Giáo Hoàng, 84 tu?i, dã du?c di?u tr? dêm qua t?i b?nh vi?n Gemelli ? Rome, trong dó ngài du?c g?n máy tr? th?.

Sau dó, m?t phát ngôn viên cho bi?t có th? Ð?c Giáo Hoàng s? luu l?i b?nh vi?n thêm vài ngày.Bác si dã ch?n doán là khí qu?n c?a Ð?c Giáo Hoàng b? viêm. Phát ngôn viên tòa Thánh Vatican nói r?ng Ð?c Giáo Hoàng không h? roi vào tình tr?ng hôn mê, nhung ngài v?n còn b? nóng s?t nh?.

Ð?c Giáo Hoàng b? c?m cúm hôm Ch? Nh?t và b? bu?c ph?i h?y b? chuong trình làm vi?c trong vài ngày qua. Ngài b? ch?ng b?nh Pakinson, m?t ch?ng b?nh làm gi?m d?n s? ki?m soát các co b?p, trong dó có cu?ng h?ng và ng?c.

Các bác si chuyên môn ch?a tr? b?nh này nói r?ng tu?i già và tình tr?ng s?c kh?e c?a Ð?c Giáo Hoàng có th? gây ph?c t?p cho vi?c h?i ph?c c?a ngài.

XS
SM
MD
LG