Đường dẫn truy cập

Ông Sharon và ông Abbas sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Đông


Th? Tu?ng Israel Ariel Sharon và lãnh t? Mahmoud Abbas c?a Palestine dã ch?p nh?n l?i m?i c?a Ai C?p d? tham d? m?t h?i ngh? thu?ng d?nh Trung Ðông tu?n t?i.

Ngu?n tin Jordani nói r?ng qu?c vuong Abdullah, ngu?i h?u thu?n cho m?t gi?i pháp thuong thuy?t gi?a Israel và Palestine, cung nh?n l?i m?i tham d? h?i ngh? thuong d?nh ngày 8 tháng 2 t?i d?a di?m ngh? mát Sharm el-Sheik ? H?ng H?i.

Ðây s? là cu?c g?p g? thu?ng d?nh d?u tiên gi?a Israel và Palestine trong g?n 4 nam nay. H?i ngh? này di?n ra dúng th?i gian Ngo?i tru?ng Hoa K? Condoleeza Rice vi?ng tham vùng này, và theo d? trù bà s? g?p riêng hai ông Sharon và Abbas m?t ngày tru?c khi di?n ra h?i ngh? thu?ng d?nh.

Ngu?i ta dã mong d?i m?t h?i ngh? thu?ng d?nh di?n ra k? t? khi ông Abbas tháng tru?c cho th?c hi?n nh?ng hành d?ng nh?m ngan ch?n các ph?n t? Palestine d?u tranh t?n công vào ngu?i Israel.

Israel dáp ?ng l?i b?ng cách ngung các cu?c hành quân. Israel cung còn th?o lu?n v?i Palestine v? vi?c tri?t thoái ra kh?i m?t vài thành ph? trên vùng tây ng?n.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG