Đường dẫn truy cập

Phúc trình LHQ khuyến cáo nên đưa vấn đề Darfur ra trước tòa án La Haye


Sudan cho hay m?t phúc trình c?a Liên hi?p qu?c dã không qui t?i di?t ch?ng t?i khu v?c Darfur cho chính ph? nu?c này nhu l?i cáo bu?c c?a Hoa k? và m?t s? co quan c?u tr? qu?c t?.

Ð?i s? Sudan t?i Anh qu?c, ông Hassab Abdin, nói v?i dài phát thanh t?i Anh r?ng chính ph? Sudan bi?t on ?y ban dã du?c thành l?p d? di?u tra các cáo bu?c di?t ch?ng v?a k?. Ông nói thêm r?ng không m?t hành d?ng di?t ch?ng nào x?y ra t?i Sudan c?.

B?n phúc trình c?a Liên hi?p qu?c dã không g?i các v? b?o d?ng tai Darfur là m?t hành d?ng di?t ch?ng. Nhung cung nói r?ng
chính ph? Sudan và các dân quân, du?c g?i là nhóm Janjaweed, dã ph?m các t?i ác chi?n tranh và ch?ng nhân lo?i qua vi?c gi?t chóc, tra t?n và cu?ng hi?p cung nhu tàn phá các làng m?c t?i Darfur.

Các t? ch?c Nhân quy?n nói r?ng quy?t d?nh không g?i hành d?ng c?a chính ph? Sudan và dân quân ? r?p là di?t ch?ng là m?t v?n d? nh?, nhung r?t quan tr?ng v? m?t pháp lý.

Ông Richard Dicker, thu?c T? ch?c Human Rights Watch t?i Hoa k? nói d?i ý r?ng t?i di?t ch?ng qui d?nh ph?i là ý d?nh lo?i b? toàn b? dân t?c thu?c m?t s?c dân nào dó.

B?n phúc trình c?a Liên hi?p qu?c do m?t ?y ban du?c T?ng thu ký Kofi Annan ch? d?nh, cung tìm du?c các b?ng ch?ng kh? tín cho th?y các phi?n quân t?i d?a phuong, trong dó có Ð?o quân gi?i phóng Sudan cung vi ph?m nghiêm tr?ng nhi?u d?o lu?t qu?c t? d?n m?c d? du?c coi nhu t?i ph?m chi?n tranh.

Phúc trình v?a k? khuy?n cáo là nên dua v?n d? Darfur ra tru?c tòa án qu?c t? t?i La Haye.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG