Đường dẫn truy cập

Quốc Vương Gyanendra tuyên bố tình trạng khẩn trương tại Nepal


Qu?c Vuong Gyanendra c?a Nepal dã tuyên b? tình tr?ng kh?n truong sau khi gi?i tán chính ph? và n?m gi? t?t c? m?i quy?n l?c t?i qu?c gia vùng Hy Mã L?p Son này.

Lên ti?ng trên báo chí nhà nu?c ngày hôm nay, Qu?c Vuong Nepal nói r?ng chính ph? c?a Th? Tu?ng Behadur Deuba dã không t? ch?c du?c cu?c b?u c? qu?c h?i cung nhu không vãn h?i du?c hòa bình.

Ông Sukh Gieo Muni, m?t chuyên gia v? v?n d? Nepal, thu?c Tru?ng d?i h?c Jawaharlal Nehru ? New Delhi, nói r?ng tình hình hi?n nay có th? dua t?i b?o d?ng.

Ông Muni nói r?ng, các d?ng phái chính tr? s? có hành d?ng d? thúc d?y các cu?c bi?u tình ph?n d?i và b?t ?n chính tr?. Qu?c Vuong Nepal nói r?ng ông s? ch? trì m?t chính ph? m?i trong ba nam t?i, nhung ông ph? nh?n tin cho r?ng hành d?ng này là m?t cu?c d?o chánh. Quân d?i chính ph? dã bao vây tu th?t c?a ông Deuba cung nhu c?a các nhà lãnh d?o chính tr? khác.

Các phuong ti?n thông tin dã b? c?t d?t t?i Kathmandu và các binh si di tu?n tra trên các du?ng ph? th? dô c?a Nepal. Qu?c Vuong Nepal dã tái b? nhi?m ông Deuba h?i tháng 6 nam 2003, kho?ng 2 nam sau khi cách ch?c ông vì cho là ông dã không th? d?p tan du?c cu?c n?i d?y lâu d?i c?a các ph?n t? theo ch? nghia Mao Tr?ch Ðông.

Nhóm n?i d?y này dã tranh d?u t? nam 1996 d? dòi thay ch? d? quân ch? l?p hi?n c?a Nepal b?ng ch? d? C?ng S?n.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG