Đường dẫn truy cập

Quốc Vương Gyanendra tuyên bố tình trạng khẩn trương tại Nepal


Qu?c Vuong Gyanendra c?a Nepal dã tuyên b? tình tr?ng kh?n truong sau khi gi?i tán chính ph? và n?m gi? t?t c? m?i quy?n l?c t?i qu?c gia vùng Hy Mã L?p Son này.

Lên ti?ng trên báo chí nhà nu?c ngày hôm nay, Qu?c Vuong Nepal nói r?ng chính ph? c?a Th? Tu?ng Behadur Deuba dã không t? ch?c du?c cu?c b?u c? qu?c h?i cung nhu không vãn h?i du?c hòa bình.

Ông Sukh Gieo Muni, m?t chuyên gia v? v?n d? Nepal, thu?c Tru?ng d?i h?c Jawaharlal Nehru ? New Delhi, nói r?ng tình hình hi?n nay có th? dua t?i b?o d?ng.

Ông Muni nói r?ng, các d?ng phái chính tr? s? có hành d?ng d? thúc d?y các cu?c bi?u tình ph?n d?i và b?t ?n chính tr?. Qu?c Vuong Nepal nói r?ng ông s? ch? trì m?t chính ph? m?i trong ba nam t?i, nhung ông ph? nh?n tin cho r?ng hành d?ng này là m?t cu?c d?o chánh. Quân d?i chính ph? dã bao vây tu th?t c?a ông Deuba cung nhu c?a các nhà lãnh d?o chính tr? khác.

Các phuong ti?n thông tin dã b? c?t d?t t?i Kathmandu và các binh si di tu?n tra trên các du?ng ph? th? dô c?a Nepal. Qu?c Vuong Nepal dã tái b? nhi?m ông Deuba h?i tháng 6 nam 2003, kho?ng 2 nam sau khi cách ch?c ông vì cho là ông dã không th? d?p tan du?c cu?c n?i d?y lâu d?i c?a các ph?n t? theo ch? nghia Mao Tr?ch Ðông.

Nhóm n?i d?y này dã tranh d?u t? nam 1996 d? dòi thay ch? d? quân ch? l?p hi?n c?a Nepal b?ng ch? d? C?ng S?n.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG