Đường dẫn truy cập

Việt Nam phóng thích linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý


Vi?t Nam dã phóng thích linh m?c Thadeus Nguy?n Van Lý, ngu?i lâu nay dã du?c các nhà ngo?i giao và các t? ch?c nhân quy?n v?n d?ng ráo ri?t d? nhà c?m quy?n Vi?t Nam tr? t? do.

Theo l?i m?t nhân ch?ng, linh m?c Lý m?c thu?ng ph?c dã m?t mình bu?c ra kh?i nhà tù hôm th? ba t?i xã Ba Sao sau khi du?c l?y d?u tay. Ông du?c dua v? nhà ? Th?a Thiên - Hu? trên m?t chi?c xe do công an mu?n.

Linh m?c Lý là nhân v?t b?t d?ng chính ki?n n?i ti?ng th? nam du?c tr? t? do trong tu?n này trong d?t ân xá nhân d?p T?t Nguyên Ðán.

Các chính ph? nu?c ngoài dã hoan nghênh vi?c phóng thích các nhân v?t b?t d?ng chính ki?n v?n du?c coi là các tù nhân luong tâm này.

Các b?n tin c?a Reuters và AFP thu?t l?i l?i phát ngôn viên b? ngo?i giao Hoa K?, ông Richard Boucher ghi trong m?t thông cáo nói r?ng Hoa K? kêu g?i chính ph? Vi?t Nam cho phép nh?ng ngu?i này và các cá nhân khác t? do phát bi?u quan di?m chính tr? và yên lành hành d?o.

Ngh? si Sam Brownback c?a Hoa K?, ngu?i dã di tham linh m?c Lý ? tr?i Ba Sao nhân chuy?n di Vi?t Nam h?i tháng giêng nam ngoái cung t? ý hoan nghênh vi?c phóng thích linh m?c Nguy?n van Lý và bác si Nguy?n Ðan Qu?.

Theo b?n tin c?a AFP, ngh? si Brownback b?y t? hy v?ng s? ki?n này s? là m?t co h?i d? Hoa K? và Vi?t Nam ti?n t?i nh?ng cu?c th?o lu?n nay mai v? nhân quy?n. Ông nói r?ng m?c dù v?n còn nhi?u tù nhân chính tr? vô t?i còn b? giam c?m t?i Vi?t Nam, dây là m?t c? ch? tích c?c c?a chính ph? Vi?t Nam.

Tuy c? ch? dó c?a Vi?t Nam du?c hoan nghênh, nhung m?t khác gi?i ch? trích cho r?ng Vi?t Nam còn ph?i làm nhi?u hon n?a d? c?ng c? t? do tôn giáo và chính tr? trong nu?c.

Cùng v?i Hoa K?, các t? ch?c nhân quy?n t?ng coi Vi?t Nam là m?t trong nh?ng nu?c vi ph?m t? do tôn giáo t? h?i nh?t th? gi?i nói r?ng 6 nhân v?t b?t d?ng chính ki?n v?a du?c phóng thích ph?i du?c s?ng mà không s? b? de d?a thêm.

Phó giám d?c t? ch?c Ân Xá Qu?c T? ? châu Á, bà Natalie Hill tuyên b? Vi?t Nam có trách nhi?m tôn tr?ng quy?n t? do phát bi?u cho t?t c? m?i ngu?i trong nu?c. Bà nói thêm r?ng nhi?u tù nhân chính tr? và tôn giáo khác v?n còn dang th? án tù.

Các nhà phê bình t? ý hoài nghi r?ng vi?c phóng thích các tù nhân tiêu bi?u cho m?t s? bi?n chuy?n co b?n nào ho?c nh?ng ngu?i khác chính ki?n v?i ch? d? du?c b?o d?m quy?n t? do th?c s?.

Ông Jared Genser, ch? t?ch t? ch?c Freedom Now có tr? s? t?i Hoa K? nói ông ch? mong là h? du?c d? yên. Ông nh?n xét r?ng s? ki?n các tù nhân chính tr? này du?c phóng thích là m?t th? thu?c do tình hình trong nu?c, và theo ông thì tuy dó không ph?i là m?t bi?n chuy?n d?t ng?t ngày m?t ngày hai, nhung cung là m?t bu?c di dúng hu?ng.

Các nhà quan sát khác g?i ý r?ng vi?c phóng thích các tù nhân này nh?m m?c dích l?y ti?ng v?i các nu?c ngoài hon là dánh d?u m?t s? thay d?i chính tr? th?c s?. Trong m?t thông cáo, U? Ban Nhân Quy?n Vi?t Nam có tr? s? ? Paris nh?c nh? r?ng không nên coi dây là m?t b?ng c? là m?i chuy?n t?t d?p t?i Vi?t Nam.

M?t nhà ngo?i giao nu?c ngoài ? Hà N?i yêu c?u không nêu danh tính cho bi?t theo tin t?c mà ông có, thì nh?ng ngu?i du?c th? ph?i cam doan v?i chính quy?n là gi? thái d? kín dáo. Nhà ngo?i giao này ti?t l? thêm r?ng chính ph? ch?c ch?n s? không tin h?, ngoài nh?ng ngu?i r?t già thì rõ ràng là nh?ng ngu?i khác s? b? theo dõi sát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG