Đường dẫn truy cập

Quốc hội Sudan phê chuẩn một hòa ước với quân nổi dậy


Qu?c h?i Sudan dã nh?t trí phê chu?n m?t hòa u?c v?i quân n?i d?y t?i mi?n Nam nu?c này, chính th?c ch?m d?t cu?c n?i chi?n dài nh?t t?i Phi Châu.

Sau cu?c bi?u quy?t ngày hôm nay, t?t c? các d?i bi?u qu?c h?i dã d?ng d?y d? bày t? s? ?ng h? d?i v?i hòa u?c mà chính ph? dã ký v?i t? ch?c Phong Trào Gi?i Phóng Nhân Dân Sudan t?i Nairobi hôm mùng 9 tháng Giêng v?a qua sau hon hai nam dàm phán t?i Kenya.

M?t trong nh?ng di?u kho?n chính c?a hòa u?c cho mi?n Nam Dudan du?c hu?ng m?t giai do?n t? tr? t?m th?i 6 nam, sau th?i gian dó vùng này s? du?c phép t? ch?c trung c?u dân ý v? v?n d? t? tr? d?y d?.

Hòa u?c này dã du?c co quan l?p pháp c?a Phong Trào N?i D?y t?i mi?n Nam Sudan chu?n y h?i tháng tru?c. Hòa u?c này nh?m ch?m d?t 21 nam n?i chi?n gi?a nh?ng ngu?i Da den th? v?t linh, và quân n?i d?y theo Co Ð?c Giáo ch?ng l?i chính ph? ? Khartoum mà da s? là do các tín d? H?i Giáo và ngu?i ? R?p n?m gi? quy?n l?c.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG