Đường dẫn truy cập

Hệ thống xe điện ngầm tại Bangkok mở cửa lại


H? th?ng xe di?n ng?m t?i th? dô Bangkok c?a Thái lan dã m? c?a l?i, hai tu?n l? sau khi x?y ra m?t tai n?n làm trên 200 ngu?i b? thuong.

Các gi?i ch?c v?n chuy?n t?i Bangkok hôm nay cho bi?t s? hành khách di trên h? th?ng xe di?n ng?m du?c thi?t l?p 6 tháng nay, ngang b?ng s? hành khách hôm x?y ra tai n?n,17 tháng Giêng v?a qua.

Các nhân viên di?u tra tai n?n v?a k? cho bi?t m?t tài x? lái m?t chuy?n tàu không có hành khách dã s? d?ng th?ng tàu không dúng qui cách khi?n chi?c tàu dâm vào m?t chuy?n tàu ch? trên 700 hành khách.

H? th?ng xe di?n ng?m t?i Bangkok b?t d?u ho?t d?ng h?i d?u tháng 7 nam ngoái. H? th?ng dài 20 kilômét này tr? giá kho?ng 3 t? dôla và có kh? nang v?n chuy?n kho?ng 200 ngàn hành khách m?i ngày.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG