Đường dẫn truy cập

Giáo sĩ Bashir nói không hậu thuẫn các vụ đánh bom tại Indonesia


Giáo si H?i Giáo tranh d?u Abu Bakar Bashir dã nói v?i m?t tòa án t?i Jakarta r?ng các v? dánh bom t?i d?o Bali và t?i khách s?n Marriott ? Indonesia là di ngu?c l?i v?i nh?ng nguyên t?c c?a ông.

Ông Bashir du?c dua ra tòa x? v? các cáo tr?ng cho r?ng ông dã xúi gi?c các tín d? c?a mình th?c hi?n các v? dánh bom trên d?o Bali khi?n 202 ngu?i thi?t m?ng h?i tháng 10 nam 2002, và v? dánh bom h?i nam 2003 t?i m?t khách s?n ? th? dô Jakarta khi?n 12 ngu?i thi?t m?ng. Ông cung còn b? cáo bu?c là c?m d?u t? ch?c kh?ng b? Jemaah Islamiyah trong vùng, có liên h? v?i m?ng lu?i kh?ng b? al-Qaida.

Tuy nhiên hôm nay, giáo si Bashir dã nói v?i tòa án r?ng ông không th? nào h?u thu?n cho cho các v? dánh bom v?a k? b?i vì nh?ng v? này dã x?y ra t?i nhung noi hòa bình ch? không ph?i là nh?ng vùng có xung d?t.

Ông Wirawan Adnan, ngu?i d?ng d?u doàn lu?t su bi?n h? cho ông Bashir nói r?ng công t? vi?n không có d? b?ng ch?ng d? bu?c t?i nhung tòa án dã b? áp l?c m?nh d? c?m gi? thân ch? c?a ông.

Tòa án dã hoãn l?i t?i tu?n sau và các công t? viên s? dua ra d? ngh? tuyên ph?t trong phiên tòa dó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG