Đường dẫn truy cập

Hội nghị khẩn cấp về kế hoạch phục hồi du lịch tại Nam Á


T? Ch?c Du L?ch Th? Gi?i c?a Liên Hi?p Qu?c s? m? m?t h?i ngh? kh?n c?p ngày hôm nay d? th?o lu?n v? k? ho?ch ph?c h?i n?n công nghi?p du l?ch t?i vùng Nam Á, b? tác d?ng tai h?i c?a tr?n d?ng d?t và sóng th?n h?i tháng 12 v?a qua.

H?i ngh? này du?c t? ch?c t?i d?o Phuket c?a Thái Lan m?t trong nh?ng d?a di?m du l?ch b? thiên tai tàn phá n?ng nh?t. Các phái doàn t?i h?i ngh? kh?n c?p này s? ch?p thu?n m?t k? ho?ch hành d?ng d? h?p d?n du khách tr? l?i các d?a di?m du l?ch du?c nhi?u ngu?i ua chu?ng này.

Du l?ch là ngành ho?t d?ng kinh t? quan tr?ng t?i nhi?u nu?c b? sóng th?n tàn phá, d?c bi?t là Thái Lan, Indonesia và Sri Lanka.T? l? ngu?i t?i cu ng? t?i nh?ng khách s?n còn sót l?i trong vùng sau thiên tai dã s?t gi?m dáng k?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG