Đường dẫn truy cập

Clint Eastwood đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất của Hiệp Hội Đạo Diễn Hoa Kỳ


Tài t? di?n ?nh Clint Eastwood do?t gi?i d?o di?n xu?t s?c nh?t c?a Hi?p H?i Ð?o Di?n M?.

Eastwook dã du?c trao gi?i thu?ng cao quý này t?i Beverly Hills, California h?i hôm qua nh? cu?n phim du?c nhi?u nhà phê bình tán thu?ng "Million Dollar Baby," th?ng d?o di?n d?ng huong Martin Scorcese.

Ông Scorcese du?c d? c? v? cu?n phim "The Aviator," k? l?i d?i c?a nhà t? phú quá c? Howard Hughes.Eastwood nam nay 74 tu?i dã làm d?o di?n, s?n xu?t và th? vai chính cung nhu vi?t nh?c cho cu?n phim truy?n v? m?t nhà hu?n luy?n quy?n Anh và là ngu?i b?o tr? b?t d?c di cho m?t n? võ si. Gi?i thu?ng này khi?n cho nhà làm phim k? c?u có nhi?u tri?n v?ng do?t gi?i d?o di?n xu?t s?c nh?t c?a hàn lâm viên di?n ?nh Hoa K?.

Ông dã do?t m?t gi?i Oscar v? d?o di?n xu?t s?c nh?t vào nam 1992 nh? cu?n phim "Unforgiven."Các d?o di?n Byambasuren Devaa và Luigi Falorni do?t gi?i trong th? lo?i phim tài li?u nh? cu?n phim "The Story of the Weeping Camel," k? l?i cu?c d?i c?a dân du m?c ? sa m?c Mông C?, th?ng d?o di?n Michael Moore, v? cu?n phim"Fahrenheit 9-11." dã gây nhi?u tranh cãi c?a ông.

XS
SM
MD
LG