Đường dẫn truy cập

SBC Communications sẽ mua công ty AT&T


Công ty vi?n thông l?n th? nhì c?a Hoa K? là SBC Communications cho bi?t s? mua công ty d?ch v? vi?n liên AT&T và thuong v? này s? dua d?n vi?c thành l?p công ty vi?n thông l?n nh?t t?i Hoa K?.

Theo các di?u ki?n c?a thuong v?, công ty SBC có tr? s? t?i ti?u bang Texas s? mua công ty AT&T có tr? s? t?i ti?u bang New Jersey v?i giá 16 t? dôla.

Quy?t d?nh loan báo hôm nay sát nh?p các d?ch v? di?n tho?i trong khu v?c c?a công ty SBC v?i các d?ch v? di?n tho?i vi?n liên và internet cao t?c c?a công ty AT&T.Thuong v? này dua c? hai công ty di dúng m?t vòng tr? l?i ngu?n g?c chung. AT&T nguyên là công ty do ông Alexander Graham Bell sáng l?p vào nam 1875.

Công ty này t?ng là công ty di?n tho?i duy nh?t ? Hoa K? trong nhi?u th?p niên, có bi?t danh là "Ma Bell."Tuy nhiên, sau nhi?u v? ki?n cáo dài dòng, công ty dã b? phân tán vào nam 1984 thành 7 công ty khu v?c du?c g?i là "Baby Bells", trong dó có SBC.

Thuong v? v?a k? ph?i du?c s? ch?p thu?n c?a các thanh tra viên chính ph? M? tru?c khi chung quy?t.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG