Đường dẫn truy cập

Nga sẽ đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề cải thiện bang giao giữa Palestine và Israel


Lãnh t? Palestine, ông Mahmoud Abbas tuyên b? có co may "l?ch s?" d? d?t du?c m?t n?n hòa bình v?i Israel, và Nga s? dóng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c ki?n t?o co may dó.

Ông Abbas dua ra nh?n d?nh v?a k? trong các cu?c h?i dàm hôm nay t?i Matxcova v?i t?ng th?ng Nga, ông Vladimir Putin.

T?ng th?ng Putin b?y t? hy v?ng là ông Abbas s? thành công trong vi?c th?c thi các bi?n pháp c?n thi?t d? c?i thi?n bang giao gi?a Israel và ngu?i Palestine.

T?i m?t bu?i h?p tru?c dó v?i ngo?i tru?ng Nga ông Sergei Lavrov, ông Abbas ca ng?i các n? l?c c?a Matxcova và nêu ra r?ng ông dã doan ch?c Nga là noi d?u tiên ông xu?t ngo?i bên ngoài vùng Trung Ðông sau khi ông d?c c? tru?c dây trong tháng này.

Nga, cùng v?i Hoa K?, Liên Hi?p Qu?c, và Liên hi?p Châu Âu h?p thành b? t? v?n d?ng cho hòa bình gi?a Israel và ngu?i Palestine.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG