Đường dẫn truy cập

Tổ chức Hamas bắn vào một khu định cư Do Thái trong dải Gaza


T? ch?c tranh d?u Hamas c?a ngu?i Palestine nói r?ng, hôm nay, h? dã b?n ba lo?t d?n súng c?i vào m?t khu d?nh cu Do Thái trong d?i Gaza sau khi quân d?i Israel n? súng khi?n m?t bé gái Palestine b? thi?t m?ng g?n m?t tru?ng h?c.

Israel nói r?ng, hai lo?t d?n dã roi trúng khu d?nh cu nhung không có ai b? thuong.

Sáng hôm nay, nh?ng ngu?i du?c m?c kích nói r?ng m?t bé gái Palestine 10 tu?i b? quân d?i Israel b?n ch?t t?i m?t tru?ng h?c do Liên Hi?p Qu?c di?u hành ? th? tr?n Rafah. Israel nói r?ng h? dang m? cu?c di?u tra v? s? ki?n v?a k?.

Cu?c b?o d?ng này dã làm tình hình cang th?ng khi cu?c ngung b?n trên th?c t? dã kéo dài du?c hai tu?n l?. Tuy nhiên không có thêm s? c? nào du?c ghi nh?n và cu?c h?p c?p cao gi?a Israel và Palestine v?n du?c quy d?nh vào ngày hôm nay.

Cu?c h?p gi?a B? Tru?ng B? Qu?c Phòng Israel, ông Shaul Mofaz, và ông Mohammed Dahlan c?a phía Palestine nh?m m?c dích hoàn t?t m?t tho? thu?n theo dó Israel giao quy?n ki?m soát an ninh t?i nhi?u thành ph? trong vùng Tây Ng?n sông Jordan cho th?m quy?n Palestine.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG