Đường dẫn truy cập

Hy vọng được gia nhập EU của Croatia đang lâm nguy


M?t viên ch?c liên hi?p Âu châu nói r?ng các hy v?ng c?a Croatia du?c gia nh?p t? ch?c này dang lâm nguy vì nu?c này không ch?u giao n?p m?t viên c?u tu?ng lãnh b? truy nã v? các t?i ác chi?n tranh.

?y viên d?c trách bành tru?ng c?a Liên Hi?p ông Olli Rehn hôm nay c?nh báo r?ng Croatia ph?i gia tang s? h?p tác v?i toà án t?i ác chi?n tranh c?a Liên hi?p qu?c n?u không mu?n don xin gia nh?p liên hi?p châu Âu c?a h? lâm nguy.

Trong tình hình hi?n nay, ông Rehn nói r?ng ông không th? d? ngh? m? các cu?c dàm phán v?i Croatia b?i vì chính ph? Croatia thi?u thi?n chí chính tr? trong vi?c b?t gi? và giao n?p tu?ng Ante Gotovina.

Ông Rehn cho bi?t n?u tình hình không bi?n chuy?n, Liên hi?p châu Âu s? dình hoãn các cu?c dàm phán xin gia nh?p v?i các gi?i ch?c Croatia dã d?nh s? b?t d?u vào ngày 17 tháng 3 t?i dây.

Chính ph? Croatia nói r?ng h? không hay bi?t v? tung tích c?a v? tu?ng này và có th? ông ta dã r?i kh?i nu?c.Tu?ng Gotovina b? cáo bu?c ch? muu v? sát h?i 150 ngu?i Serbia và tr?c xu?t 150 ngàn ngu?i khác trong cu?c chi?n tranh giành d?c l?p t? nu?c Nam Tu cu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG