Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Iyad Allawi kêu gọi toàn dân Iraq dẹp bỏ những bất đồng


Th? tu?ng lâm th?i c?a Iraq ông Iyad Allawi tuyên b? cu?c t?ng tuy?n c? hôm qua là m?t dòn n?ng dánh vào các ph?n t? n?i d?y, và ông kêu g?i toàn dân Iraq d?p qua nh?ng b?t d?ng và h?p tác ti?n t?i hòa bình và m?t tuong lai t?t d?p hon.

Trong m?t bài phát bi?u du?c truy?n hình hôm nay, ông Allawi nói r?ng Iraq dang bu?c vào m?t k? nguyên m?i, và ông kêu g?i t?t c? ngu?i dân Iraq, dù h? có di b? phi?u hay không, dóng góp vào thành qu? c?a Iraq.

Ông Allawi cho bi?t chính ph? lâm th?i c?a ông s? ti?p t?c di?u hành Iraq cho d?n khi nào qu?c h?i tân c? v?i 275 thành viên ch?n ra m?t ban lãnh d?o m?i. Trong khi ch? d?i, d? tr?n an kh?i ngu?i h?i giáo Sunni chi?m thi?u s?, ông cam k?t s? b?t d?u m?t cu?c d?i tho?i toàn qu?c d? b?o d?m t?t c? ngu?i dân Iraq có ti?ng nói trong chính ph? m?i. Ph?i ch? ít nh?t m?t tu?n l? m?i bi?t du?c nh?ng ngu?i nào d?c c? ngày hôm qua.

Hôm nay các gi?i ch?c b?u c? cho bi?t cu?c ki?m phi?u vòng d?u dã hoàn t?t t?i các qu?n d?a phuong và m?t vòng th? nhì dã b?t d?u. U? ban b?u c? u?c tính có t?i 8 tri?u ngu?i, t?c là hon 60% c? tri h?i d? di?u ki?n, dã di b? phi?u.

Trong khi dó, t? ch?c ph? trách vi?c b? phi?u c?a nh?ng ngu?i s?ng ? nu?c ngoài hôm nay cho hay kho?ng 93%, t?c là 265 ngàn ngu?i Iraq có dang ký s?ng ? nu?c ngoài dã b? phi?u trong 3 ngày t?i 14 qu?c gia.

XS
SM
MD
LG