Đường dẫn truy cập

Chính phủ Sudan không kích một ngôi làng ở Darfur, 100 người chết


Liên Hi?p Qu?c cho hay phúc trình c?a các chuyên viên theo dõi thu?c Liên Hi?p Phi Châu cho th?y l?c lu?ng c?a chính ph? Sudan m?i dây dã th?c hi?n m?t v? không kích xu?ng m?t ngôi làng trong vùng tây b? Darfur làm hon 100 ngu?i thi?t m?ng.

Van Phòng Nhân Ð?o c?a Liên Hi?p Qu?c nói là r?t lo ng?i tru?c nh?ng b?ng ch?ng cho th?y phi co c?a chính ph? dã oanh t?c xu?ng làng Rahad Kabolong. Van phòng này nói r?ng da s? n?n nhân là ph? n? và tr? em.

Các co quan c?u tr? cho hay là dang c? tìm cách giúp d? hàng ngàn ngu?i b? d?y ra kh?i c?a nhà vì nh?ng v? t?n công t?i Darfur.

Trong m?t di?n bi?n khác, Liên Hi?p Qu?c cho hay là s? công b? k?t qu? cu?c di?u tra v? n?n di?t ch?ng t?i Darfur. Phúc trình, do m?t ?y ban d?c bi?t so?n th?o, dã du?c g?i t?i ông T?ng Thu Ký Liên Hi?p Qu?c và s? du?c g?i t?i toàn th? H?i Ðòng B?o An d?u tu?n t?i.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG