Đường dẫn truy cập

Palestine bố trí hàng ngàn cảnh sát trong vùng nam bộ dải Gaza


Hàng ngàn c?nh sát Palestine dã kh?i s? b? trí trong vùng nam b? gi?i Gaza hôm nay. Nhà ch?c trách Palestine nói r?ng l?c lu?ng an ninh ti?n t?i hai vùng hay x?y ra r?i ren nh?t, dó là 2 tr?i t? n?n Khan Younis và Rafah.

Các ph?n t? d?u tranh t?i dây dã m? nh?ng cu?c t?n công b?ng róckét và bích kích pháo vào binh si Israel và các khu l?p cu c?a ngu?i Do Thái. Ngay sau hành d?ng c?a l?c lu?ng an ninh Palestine, tu l?nh quân d?i Israel, tu?ng Moshe Yaalon, dã ch? th? binh si ngung các cu?c hành quân t?i nh?ng vùng trên d?i Gaza mà c?nh sát Palestine t?i b? trí Phó Th? Tu?ng Israel, ông Shimon Peres, hôm nay bày t? ni?m tin v? nh?ng vi?n ?nh m?i cho hòa bình.

Ông Peres tuyên b? tru?c các lãnh t? trong chính ph? và doanh gia tham d? Di?n Ðàn Kinh T? Th? Gi?i ? Davos, Th?y S?, r?ng ông dã khám phá th?y, theo nguyên van l?i ông, m?t phép nhi?m màu m?i trong ti?n trình hòa bình Trung Ðông. Ông nói r?ng c? lãnh t? Palestine Mahmoud Abbas l?n Th? Tu?ng Israel Ariel Sharon d?u dã th?c hi?n nh?ng hành d?ng tích c?c nh?m giúp thúc dày ti?n trình hòa bình.Trong khi dó, trên d?i Gaza, nhóm H?i giáo d?u tranh Hamas th?ng l?n trong các cu?c bàu c? h?i d?ng d?a phuong.

K?t qu? chua chính th?c ngày hôm nay cho th?y phe Hamas chi?m du?c 77 trong s? 118 gh? t?i 10 h?i d?ng trên d?i Gaza. Ð?ng Fatah c?a T?ng Th?ng Mahmoud Abbas chi?m du?c 26 gh?, các ?ng viên d?c l?p chi?m du?c 14 gh? và M?t Tr?n Nhân Dân c?c doan chi?m du?c có 1 gh?.

Các nhà quan sát chính tr? nói r?ng k?t qu? này ph?n ánh s? h?u thu?n sâu r?ng c?a d?i Gaza dành cho phe Hamas là phe ngoài chuy?n ch?ng d?i Israel b?ng quân s? còn cung c?p an sinh xã h?i, tru?ng m?u giáo và công tác giáo d?c H?i giáo cho nh?ng ngu?i dân nghèo trên vùng lãnh th? Palestine.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG