Đường dẫn truy cập

Người Iraq lưu vong khởi sự đi bầu


Ngu?i Iraq s?ng ? nu?c ngoài dã kh?i s? di b? phi?u cho cu?c t?ng tuy?n c? c?a Iraq, gi?a lúc các cu?c chu?n b? dang du?c xúc ti?n cho cu?c b? phi?u ? bên trong Iraq vào Ch? Nh?t này.

Cu?c b? phi?u c?a ngu?i Iraq luu vong kh?i s? hôm nay và dang di?n ra t?i các trung tâm b? phi?u thu?c 14 nu?c. Kho?ng 280 ngàn ngu?i Iraq dã dang ký d? di b? phi?u, và s? ngu?i di b? phi?u dông d?o nh?t có l? là ? Iran, noi có hon 60 ngàn ngu?i Iraq dã dang ký.

T?i Iraq, ngu?i dân Iraq dang ch?y t?i ch? búa và các lò bánh d? mua d? tr? nh?ng nhu y?u ph?m tru?c khi l?nh gi?i nghiêm và l?nh c?m xe hoi di chuy?n du?c ban hành tru?c cu?c b? phi?u t?i dó.

Tuy nhiên, phi?n quân cung v?n ti?p t?c chi?n d?ch gây tr? ng?i cho cu?c b?u c?, gây t? thuong cho 4 ngu?i trong m?t v? n? xe bom g?n m?t qu?n c?nh sát ? nam b? Baghdad ngày hôm nay. 2 binh si Hoa K? t? thuong trong nh?ng v? riêng r? khác, cung x?y ra t?i Baghdad.

T?ng th?ng Bush cho bi?t Hoa k? s? rút binh si kh?i Iraq n?u chính ph? du?c thành l?p sau cu?c b?u vào ch? nh?t này yêu c?u.

Tuy nhiên nhà lãnh d?o Hoa k? nói r?ng ông tin là gi?i lãnh d?o m?i t?i Iraq s? yêu c?u các binh si trong liên minh luu l?i Iraq ít nh?t cung cho d?n khi ngu?i Iraq có th? chi?n d?u du?c.

Tr? l?i m?t cu?c ph?ng v?n du?c dang t?i trên nh?t báo New York Time hôm nay, T?ng th?ng Bush nói r?ng ph?n l?n các nhà lãnh d?o Iraq mà ông du?c ti?p xúc cho bi?t còn nhi?u vi?c c?n ph?i làm tru?c khi ngu?i Iraq có th? t? d?m nhi?m v?n d? an ninh c?a h?.

Bài ph?ng v?n du?c th?c hi?n hôm qua, là ngày m?t nhà l?p pháp hàng d?u c?a Hoa k? kêu g?i T?ng th?ng Bush b?t d?u vi?c rút các l?c lu?ng Hoa k? v? nu?c.

Thu?ng ngh? si Edward Kennedy, thu?c bang Massachusetts, nói r?ng ít nh?t 12 ngàn binh si nên r?i kh?i Iraq ngay và s? còn l?i nên rút kh?i Iraq càng s?m càng t?t trong nam t?i.

Theo ông Kennedy thì s? hi?n di?n c?a binh si Hoa k? t?i Iraq ch? thúc d?y cho các cu?c xung d?t gia tang.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG