Đường dẫn truy cập

Ðiểm qua một số tiệm ăn trong thương xá Eden, bang Virginia


Nhà báo phê bình ?m th?c R. W. Apple Jr. c?a t? The New York Times v?a di?m qua m?t s? ti?m an trong thuong xá Eden, là thuong xá l?n nh?t c?a ngu?i Vi?t trong vùng Washington, cách th? dô Hoa K? 15 phút lái xe.

Theo th?ng kê dân s? Hoa K?, thuong xá Eden n?m trong qu?n Fairfax c?a bang Virginia, noi có 23044 ngu?i Vi?t, chi?m 2,4 % dân s? trong qu?n. C?nh tu?ng d?p vào m?t khách d?n thuong xá Eden l?n d?u tiên, là hai lá c? Hoa K? và VNCH.

Trong thuong xá Eden, khách s? g?p nh?ng quán an bình dân theo tiêu chu?n Hoa K?, có nghia là bàn gh? không thu?c lo?i d?t ti?n, trang trí bên trong không thu?c lo?i sang tr?ng, d?n an kh?i c?n g?i di?n tho?i gi? ch? tru?c, cách ph?c v? dôi khi có hoi lo là, và m?t b?a an no b?ng ch? t?n t? 20 d?n 30 dôla. N?u ch? tính v? an u?ng thì thuong xá Eden có kho?ng 20 c?a hàng; trong dó có quán cà phê, quán ph?, bánh mì, và com Vi?t Nam d? món.

Nhà phê bình ?m th?c c?a báo The New York Times d?c bi?t chú ý d?n món bánh xèo và bún th?t nu?ng c?a ti?m Viet Royale, món bún th?t nu?ng làm ông nh? l?i có l?n dã an ? ch? B?n Thành Saigon.

Bu?c sang ti?m Huong Quê có 210 món d? ch?n, nhà báo này dã ch?m di?m cao cho món ch? giò, l?u d? bi?n, nhung ông khoái nh?t là món h?n xúc bánh tráng. T?i nhà hàng Huong Vi?t g?n d?y, nhà báo dã ch?n món g?i ngó sen.

K?t lu?n bài phê bình ?m th?c, nhà báo c?a t? The New York Times nói r?ng các món an Vi?t Nam trong thuong xá Eden, tu?ng trung cho khu v?c mi?n Ðông c?a Hoa K?, t?m g?i là an du?c; nhung v?n thua nh?ng món an Vi?t Nam ? mi?n Tây Hoa K?.

Theo ông các ti?m an Vi?t Nam ngon nh?t ? mi?n Tây Hoa K?, theo kh?u v? c?a ngu?i M?, là ti?m Slanted Door t?i San Francisco, noi có d?u b?p tên là Charles Phan có nh?ng món nh?u d?y sáng t?o. K? dó là ti?m Lemon Gras ? Sacramento, ch? nhân là Mai Ph?m có nh?ng món d?c dáo. Sau cùng, di v? phía Nam California là món ch? giò c?a ti?m Golden Deli, g?n thành ph? Los Angeles.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG