Đường dẫn truy cập

Hơn 260 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp lên nhau tại Ấn Ðộ


C?nh sát trong bang Maharashtra ? tây b? ?n d? dang di?u tra v? v? náo lo?n và v? h?a ho?n ch?t ngu?i x?y ra hôm qua t?i m?t d?n th? ?n d? giáo, khi?n trên 260 ngu?i thi?t m?ng.

C?nh sát nói r?ng h? dang di?u tra di?n ti?n dua t?i th?m k?ch v?a k? và xem li?u có liên can t?i hành vi b?o d?ng hay không.

Theo l?i nh?ng ngu?i có t?i ch? thì tai n?n x?y ra vào lúc ti?n hành m?t nghi th?c tôn giáo di?n ra t?i các c?a d?n, khi m?t s? tín d? tru?t chân té ngã và b? dám dông d?p lên ngu?i d?n ch?t.

M?t s? n?n nhân b? ch?t cháy và c?nh sát dang tìm hi?u xem v? h?a ho?n là m?t tai n?n hay có k? dã c? ý d?t phá.

Trên 300 ngàn ngu?i dang có m?t t?i d?n th? Manndhra Devi khi x?y ra tai n?n v?a k?

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG