Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Indonesia cam kết tái thiết Aceh


T?ng Th?ng Susilo Bambang Yudhoyono c?a Indonesia h?a h?n tái thi?t t?nh Aceh b? sóng th?n tàn phá hôm 26 tháng 12. Ông Yudhoyono dua ra l?i cam k?t này ti?p theo sau bu?i c?u nguy?n ngày th? Sáu t?i m?t ngôi d?n trong th? ph? Banda Aceh c?a t?nh Aceh.

T?ng Th?ng Indonesia t?i dây d? tham d? các nghi th?c tôn giáo dánh d?u Eid al-Adha, m?t ngày l? linh thiêng nh?t c?a ngu?i H?i giáo .Ông Yudhoyono tuyên b? v?i hàng ngàn tín d? t?i c?u nguy?n r?ng dây là lúc m?i ngu?i dân Aceh ph?i doàn k?t v?i nhau sau th?m h?a sóng th?n v?a r?i. Ông nói r?ng bây gi? là lúc Indonesia ph?i d? ra m?t th?i gian d? so?n th?o m?t k? ho?ch, d? ra m?t m?c tiêu và gia t?c ti?n trình này.

T?nh Aceh cung còn là m?c tiêu ho?t d?ng c?a phi?n quân trong 3 th?p niên v?a qua. Vùng b?c b? Sumatra là vùng d?t dông ngu?i n?m g?n con d?ng d?t d? d?i do du?c 9 di?m trên d?a ch?n k? t?o ra nh?ng con sóng th?n kh?ng l? tháng tru?c.

Tr?n sóng th?n này làm hon 220 ngàn ngu?i thi?t m?ng trong vùng ?n Ð? Duong, nhung cho t?i nay, s? n?n nhân cao nh?t là hon 160 ngàn ngu?i trong t?nh Aceh c?a Indonesia, và riêng trong th? ph? Banda Aceh cung dã có kho?ng 40 ngàn ngu?i thi?t m?ng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG