Đường dẫn truy cập

Hai triệu người Hồi giáo hành hương đến thánh địa Mecca


Trên 2 tri?u ngu?i H?i giáo dánh d?u l? Hajj b?ng chuy?n hành huong d?n thánh d?a Mecca c?a ? r?p Saudi hôm nay d? c?u nguy?n t?i d?a di?m mà ngu?i ta tin là tiên tri Mohamed dã thuy?t gi?ng bài gi?ng cu?i cùng cách dây 14 th? k?.

H?ng ngàn chuy?n xe buýt và phà ch? tín d? hành huong t? Mecca d?n Núi Arafat d? c?u nguy?n và nghe Ð?i giáo si Sheik Abdulaziz lên án nh?ng ph?n t? d?u tranh mu?n l?t d? ch? d? quân ch? t?i ? r?p Saudi.

Sau khi c?u nguy?n t?i Núi Arafat, nh?ng ngu?i hành huong quay v? Mecca và ngày mai h? s? ném dá vào ba cây c?t bi?u tu?ng tu?ng t?i l?i.

G?n 60 ngàn c?nh sát và binh si ? r?p Saudi du?c b? trí d? ngan ng?a không d? x?y ra vi?c chen l?n làm thi?t m?ng 250 ngu?i nhu h?i nam ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG