Đường dẫn truy cập

Airbus cho ra mắt chiếc phi chơ chở khách lớn nhất thế giới


Công ty Airbus, nhà s?n xu?t phi co l?n nh?t th? gi?i, dã công b? k? quan m?i nh?t c?a h?, chi?c máy bay ch? khách l?n nh?t th? gi?i. Nhà s?n xu?t máy bay c?a âu Châu này cho ra m?t công chúng chi?c phi co m?i tinh A-380 ngày hôm nay t?i tr? s? c?a công ty t?i thành ph? Toulouse c?a Pháp.

Trong s? nh?ng ngu?i tham d? l? ra m?t này có T?ng Th?ng Pháp, ông Jaques Chirac, Th? Tu?ng Ð?c, ông Gerhard Schroeder, Th? Tu?ng Anh, ông Tony Blair, và Th? Tu?ng Tây Ban Nha, ông Jose Luis Rodriguez Zapatero.

Chi?c máy bay b?n d?ng co, b?n hành lang, hai t?ng này n?ng 280 t?n và có th? chuyên ch? 550 hành khách. Công ty Airbus dã nh?n du?c 139 don d?t mua chi?c A-380 này.

Chi?c phi co Airbus m?i này du?c thi?t k? d? có th? ch? du?c nhi?u hành khách hon, bay xa hon và hi?u qu? hon chi?c Boeing 747 c?a m?t công ty d?i th? c?nh tranh v?i công ty Airbus và dã có m?t trên th? tru?ng t? 35 nam nay.

Trong khi dó, hãng Boeing dang phát tri?n m?t lo?i phi co c? trung, r?t ít t?n nhiên li?u g?i là chi?c 7E7. Công ty có tr? s? t?i Hoa K? này nói r?ng, th? tru?ng c?a lo?i phi co này r?ng rãi hon nhi?u so v?i th? tru?ng c?a lo?i phi co kh?ng l? do hãng Airbus s?n xu?t.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG